Moskwa – opis miasta

moskwa

 

Москва — столица Российской Федерации. Это политический, экономический, научный и культурный  центр России.

Москва расположена в центре европейской части Российской Федерации, в междуречье Оки и Волги. Город лежит на реке Москве.
Составляет площадь — 1081 км2.
Население города— 10,5 млн человек (01.01.2009 г.)
Москва была основана князем Юрием Долгоруким в  1147 году. Первым письменным упоминанием о Москве считается запись в Ипатьевской летописи.

Древнейшая часть города это  Кремль. Для всего мира он является символом не только Москвы, но и всей России. В 1990 г. архитектурно-художественный ансамбль Московского Кремля вместе с прилегающей к нему Красной площадью был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В комплекс Кремля входят : Оружейная палата, Благовещенский собор, Архангельский собор, Успенский собор, Патриаршие палаты, Церковь Ризоположения, Ансамбль колокольни Ивана Великого, Соборная площадь. Кремль является резиденцией Президента Российской Федерации.

Протяжённость кремлёвских стен — 2235 м. Толщина  от 3,5 до 6,5 м, высота — от 8 до 19 м. Самая высокая башня — Троицкая (79,3 м).
Рубиновые звёзды на пяти кремлёвских башнях появились в 1935 году. До этого Троицкую, Спасскую, Боровицкую и Никольскую башни венчали символы российской государственности — золотые двуглавые орлы. Первые часы на Спасской башне появились ещё в XVI веке. При Петре I были установлены новые часы с музыкой.  С 1996 года  в 9 часов (утра и вечера)можно  услышать мелодию из оперы Михаила  Глинки «Жизнь за царя», а в полдень и полночь — гимн России.

Башни Кремля:

 • Тайницкая
 • Беклемишевская (Москворецкая)
 • Водовзводная (Свиблова)
 • Благовещенская
 • Петровская (Угрешская)
 • Первая Безымянная
 • Вторая Безымянная
 • Боровицкая (Предтеченская)
 • Константино-Еленинская (Тимофеевская)
 • Спасская (Фроловская)
 • Никольская
 • Угловая Арсенальная (Собакина)
 • Сенатская
 • Набатная
 • Средняя Арсенальная (Граненая)
 • Комендантская (Колымажная)
 • Оружейная (Конюшенная)
 • Троицкая (Богоявленская, Ризположенская, Знаменская, Куретная)
 • Кутафья (Предмостная)
 • Царская

Красная площадь

Главная площадь появилась в Москве в конце XV века в царствование Ивана III.

На Красной площади находится  собор Василия Блаженного, который был заложен по указу Ивана Грозного в 1554 году в честь победы над Казанским ханством.

В 1924 году на Красной площади построили мавзолей , где похоронили вождя революции В.И. Ленина. Красная площадь стала местом военных парадов и демонстраций, настоящим сердцем Москвы. Сегодня здесь отмечаются государственные торжества, проходят народные гуляния, концерты. Ежегодно 9 мая на Красной площади проходит парад в честь победы в Великой Отечественной войне.

У стены Кремля в Александровском саду находится Могила Неизвестного Солдата, где горит вечный огонь.

В Москве находится более 400 музеев. Самые известные это: Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей искусства народов Востока, Исторический музей, Литературный музей, Музей Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, Музей космонавтики. Память обо всех великих деятелях науки и культуры, которые проживали в Москве, хранится в музеях-квартирах: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. В. Маяковского, М. А. Цветаевой, , Ф. М. Шаляпина, К. С. Станиславского, А. П. Чехова, Н. Г. Рубинштейна и др.

В столице России 4  аэропорта: Внуково, Быково, Домодедово и Шереметьево. Bсе они находятся недалеко от  города.

Tłumaczenie tekstu:

Moskwa – stolica Federacji Rosyjskiej. Jest to polityczne, ekonomiczne, naukowe i kulturalne centrum Rosji.

Moskwa znajduje się w centrum europejskiej części Federacji Rosyjskiej, w międzyrzeczu Oki i Wołgi. Miasto leży nad rzeką Moskwą. Zajmuje powierzchnię 1081 km2. Mieszka w nim 10, 5 mln ludzi(01.01.2009 r.)

Moskwę założył  książę Jurij Dołgorukij w 1147 roku. Za pierwszą pisemną wzmiankę uważa się zapis w Kronice Ipatijewskiej.

Najstarszą częścią miasta jest Kreml – gród warowny. Dla całego świata jest on symbolem nie tylko Moskwy, ale całej Rosji. W 1990 roku zespół architektoniczny moskiewskiego Kremla wraz z przylegającym do niego Placem Czerwonym został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W obręb kompleksu Kremla wchodzą: Zbrojownia, Sobór Zwiastowania, Sobór Zaśnięcia NMP i Sobór Archangielski, Cerkiew Złożenia Szat,  Dzwonnica Iwana Wielkiego i Plac Soborowy. Kreml jest rezydencją Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Długość ścian kremlowskich wynosi 2235 m. Grubość – od 3,5  do 6,5 m, wysokość – od 8 do 19 m. Najwyższą wieżą jest Wieża Troicka (79,3 m). Rubinowe  gwiazdy na pięciu wieżach pojawiły się w 1935 roku. Do tego czasu wieże: Troicka, Spasska, Borowicka i Nikolska były zwieńczone symbolami rosyjskiej państwowości – złotymi dwugłowymi orłami. Pierwszy zegar na Wieży Spasskiej pojawił się jeszcze w XVI wieku. Za cara Piotra I został wykonany nowy zegar z kurantem. Od roku 1993 o godzinie 9 rano i wieczorem można usłyszeć na wieży melodię z opery Michaiła Glinki „Życie za cara”, a w południe i o północy – hymn Rosji.

Wieże Kremla

Plac Czerwony

Główny plac pojawił się w Moskwie w XV wieku za panowania cara Iwana III.

Na Placu Czerwonym znajduje się sobór Wasyla Błogosławionego, który powstał zgodnie z dekretem cara Iwana Groźnego w 1554 roku na cześć zwycięstwa nad Chanatem Kazańskim.

W 1924 roku na Placu Czerwonym zbudowano mauzoleum, w którym został pochowany wódz rewolucji październikowej W. I. Lenin.Plac Czerwony stał się miejscem pochodów wojskowych i demonstracji, prawdziwym sercem Moskwy. Dzisiaj odbywają się tu obchody świąt państwowych, masowe imprezy, koncerty. Co roku 9 maja przechodzi po Placu Czerwonym parada z okazji zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Pod ścianą Kremla w Parku Aleksandrowskim znajduje się Mogiła Nieznanego Żołnierza, gdzie płonie wieczny ogień.

W Moskwie znajduje się ponad 400 muzeów. Najbardziej znane to: Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina, Galeria Tretiakowska, Muzeum Sztuki Narodów Wschodu, Muzeum Historyczne, Muzeum Literatury, Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941 -1945, Muzeum Kosmonautyki. Pamięć o wielkich działaczach kultury i nauki, którzy mieszkali w Moskwie, jest chroniona w muzeach: Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Tołstoja, Majakowskiego, Cwietajewej, Szalapina, Stanisławskiego, Czechowa, Rubinsteina i in.

W stolicy Rosji są  4 porty lotnicze: Wnukowo, Bykowo, Domodiedowo, i Szeremietiewo.  Wszystkie znajdują się  niedaleko miasta.

 

Więcej informacji o historii, kulturze i ciekawych zakątkach stolicy Rosji na stronach:

http://strana.ru/places/36621/info

Moskwa – Plac Czerwony


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • informacje o moskwie po rosyjsku
 • moskwa opis po rosyjsku
 • opis filmu parku narodowego po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Podróż, Słownictwo tematyczne, Wypoczynek, wakacje | Tagged , , | 1 Comment

Sankt Petersburg – opis miasta po rosyjsku

Город Санкт-Петербург основал в 1703(тысяча семьсот третьем) году царь Пётр I (Пётр Первый) на берегу Финского залива Балтийского моря. С 1712(тысяча семьсот двенадцатого) года до марта 1918(тысяча девятьсот восемнадцатого) года Санкт-Петербург был столицей России.

Город расположен на берегах реки Невы и на островах её дельты. Центральная улица города – Невский проспект. Главная площадь – Дворцовая площадь. На ней находится здание Зимнего дворца. Раньше это была резиденция царей, а сейчас известный во всём мире музей Эрмитаж. В нём можно посмотреть картины зарубежных художников. Эрмитаж  был основан в 1764(тысяча семьсот шестьдесят четвёртом) году. Тогда он принадлежал императрице Екатерине II(Екатерине Второй). Коллекции, которые там были собраны, сморела только она, её придворные и гости. В 1852(тысяча восемьсот пятьдесят втором) году музей был открыт для ограниченного круга посетителей. В начале двадцатого века Эрмитаж стал государственным музеем. Каждый год музей посещают до двух миллионов человек. В Эрмитаже хранятся картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, Ван Гога, Ренуара, Дега и других великих художников.

Одним из более известных памятников Санкт-Петербурга является Исаакиевский собор, который был построен в середине девятнадцатого века. С купола собора можно увидеть панораму города.

Символом Санкт-Петербурга является  памятник основателю города – царю Петру Первому, который стоит на берегу Невы. А.С.Пушкин – великий русский поэт эпохи романтизма назвал этот памятник”Медным всадником”.

Санкт-Петербург это большой город, в котором около пяти миллионов жителей. Это важный промышленный и культурный центр России и крупный морской торговый порт.

 

Tłumaczenie tekstu:

Miasto Sankt Petersburg zostało założone w 1703 roku przez cara Piotra I na brzegu Zatoki Fińskiej Morza Bałtyckiego. Od 1712 r. do marca 1918 r. Sankt Petersburg był stolicą Rosji.

Miasto jest położone na brzegach rzeki Newy i na  wyspach jej delty. Centralną ulicą miasta jest Prospekt Newski. Główny plac miasta to Plac Pałacowy. Na nim znajduje się gmach Pałacu Zimowego. W przeszłości była to rezydencja carów, a obecnie jest to znane na całym świecie muzeum – Ermitaż. Można w nim obejrzeć dzieła malarskie mistrzów z zagranicy. Ermitaż został założony w 1764 r. Należał wtedy do carycy Katarzyny II. Kolekcję dzieł sztuki mogła oglądać tylko ona, jej dworzanie i goście. W 1852 roku muzeum zostało otwarte dla ograniczonego kręgu zwiedzających. Na początku XX wieku Ermitaż stał się muzeum państwowym. Co roku muzeum zwiedza około dwa miliony osób.

W Ermitażu znajdują się płótna Rafaela, Leonarda da Vinci, Rembrandta, Rubensa, Van Gogha, Renoira, Dega i innych wielkich artystów.

Jednym z najbardziej znanych zabytków Sankt Petersburga jest Sobór Izaaka, który został zbudowany w połowie XIX wieku. Z jego kopuły można oglądać panoramę miasta.

Symbolem Sankt Petersburga jest pomnik założyciela miasta cara Piotra I, który stoi na brzegu Newy. A.S.Puszkin – wielki poeta rosyjski epoki romantyzmu, nazwał ten pomnik „Jeźdźcem miedzianym”.

Sankt Petersburg jest wielkim miastem, w którym mieszka około pięć milionów mieszkańców. Jest to ważne centrum przemysłowe i kulturalne  Rosji, a także duży morski port handlowy.

 

Opracowano na podstawie podręcznika”Встреча 2″,H. Dąbrowska, M. Zybert, Warszawa 1998 r.

Ciekawe informacje o historii, dniu dzisiejszym, wydarzeniach kulturalnych Sankt-Petersburga i innych miast Rosji na stronie:

http://www.tripadvisor.ru/LocationPhotos-g298507-w3-St_Petersburg_Northwestern_District.htm

http://www.spb-guide.ru/

http://strana.ru/places/20649/info

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 7 votes)

Incoming search terms:

 • zabytki petersburga po rosyjsku
 • zabytki sankt petersburga po rosyjsku
Posted in Nazwy geograficzne, Opis po rosyjsku, Podróż, Słownictwo tematyczne, Wypoczynek, wakacje | Tagged , , | Leave a comment

Opis dworca kolejowego po rosyjsku

Вокзал

В самом центре города находится здание вокзала. Недалеко от него – остановки автобусов, трамваев, стоянки такси и станция метро.

Все пассажиры торопятся: одни в кассы, другие в камеру хранения багажа, ещё другие на перроны.

Самое большое оживление в кассовом зале. У касс стоят длинные очереди. На главной стене висит расписание поездов. Некоторые пассажиры направляются в кассы предварительной продажи билетов. Всегда многолюдно у багажной кассы и камеры хранения багажа.

В здании вокзала находятся залы ожидания, комната матери и ребёнка, рестораны, буфеты, магазины и киоски с газетами.

Система эскалаторов и переходов соединяет здание вокзала с перронами, остановками автобусов, трамваев и станцией метро.

Вокзал принимает и отправляет  каждый день тысячи пассажиров.

Tłumaczenie tekstu:

Dworzec

W samym centrum miasta znajduje się dworzec kolejowy. Niedaleko niego są przystanki autobusowe, tramwajowe. postoje taksówek i stacja metra.

Wszyscy pasażerowie się spieszą: jedni do kas, drudzy do przechowalni bagażu, jeszcze inni na perony.

Największy ruch panuje w hali, gdzie mieszczą się kasy. Przed kasami stoją długie kolejki. Na głównej ścianie hali wisi rozkład jazdy pociągów. Niektórzy pasażerowie kierują się do kas przedsprzedaży biletów. Zawsze pełno ludzi jest przy kasie bagażowej i  przechowalni bagażu.

W budynku dworca znajdują się poczekalnie, pokój dla matki i dziecka, restauracje, bufety, sklepy i kioski z gazetami.

System schodów ruchomych i przejść łączy budynek dworca z przystankami autobusowymi. tramwajowymi i stacją metra.

Dworzec przyjmuje i odprawia codziennie tysiące pasażerów.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Incoming search terms:

 • opis dworca kolejowego po rosyjsku
 • opis dworca po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Środki transportu | Tagged | Leave a comment

Dworzec kolejowy po rosyjsku

Słownik tematyczny:                Тематический словарь:

 • dworzec                             вокзал
 • pasażer                               пассажир
 • dyżurny ruchu                дежурный по станции
 • bilet                                       билет
 • kasa biletowa                  билетная касса
 • przedsprzedaż biletów предварительная продажа билетов
 • poczekalnia                       зал ожидания
 • informacja                           справочное бюро
 • biuro rzeczy znalezionych  бюро находок
 • przechowalnia bagażu   камера хранения
 • kwit                                           квитанция
 • rozkład jazdy pociągów  расписание поездов
 • pociąg osobowy           пассажирский поезд
 • pociąg pospieszny       скорый поезд
 • pociąg dalekobieżny  поезд дальнего следования
 • pociąg podmiejski        пригородный поезд
 • konduktor                        кондуктор
 • walizka                                чемодан
 • torba podróżna              саквояж
 • plecak                                  рюкзак
 • postój taksówek            стоянка такси
 • przystanek autobusowy  остановка автобуса
 • przystanek tramwajowy   остановка трамвая
 • stacja metra                       станция метро

O której godzinie odjeżdża pociąg?       В котором часу отправляется поезд?

Pociąg odjeżdża o trzeciej.      Поезд отправляется в три часа.

Ile kosztuje bilet?  Сколько стоит билет?

Ile płacę?     Сколько с меня?

Nie mam drobnych.    У меня нет мелочи.

Czy można dojechać tym tramwajem do centrum?  Можно доехать на этом трамвае в центр?

Czy można tam dojechać autobusem?  Можно доехать туда на автобусе?

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Środki transportu | Tagged | Leave a comment

Opis teatru po rosyjsku

Театр

В самом центре города находится большое здание театра. Каждый вечер любители театрального искусства приходят сюда посмотреть спектакли.

Зрительный зал театра просторен. Он отделен от сцены занавесом.

Во время спектакля сцену освещают прожекторы. По бокам сцены расположены кулисы. За кулисами – будка суфлёра, подсказывающего  актёром слова роли.

За кулисами помещаются также гримёрные,  костюмерные, парикмахерские.

Во время антрактов зрители гуляют по фойе или сидят в буфете, в котором можно купить кондитерские изделия, прохладительные напитки, мороженое.

Зрительный зал театра всегда полон. В партере, на балконах, в ложах и на галёрке нет ни одного свободного места. На сцене театра обычно идут интересные пьесы. В репертуар входят трагедии, драмы и комедии. Несколько раз в году бывают премьеры.

Tłumaczenie tekstu:

Teatr

W samym centrum miasta znajduje się duży budynek teatru. Co wieczór miłośnicy sztuki teatralnej przychodzą tutaj, żeby oglądać spektakle.

Widownia teatru jest przestronna. Jest oddzielona od sceny kurtyną.

W czasie spektaklu scenę oświetlają reflektory. Po bokach sceny znajdują się kulisy. Za kulisami jest budka suflera, który podpowiada aktorom słowa roli.

 Za kulisami znajdują się także garderoby, charakteryzatornie, salony fryzjerskie.

W czasie antraktów widzowie spacerują po foye albo siedza w bufecie, w którym można kupić słodycze, napoje chłodzące, lody.

Widownia teatru jest zawsze pełna. Na parterze, balkonach, w lożach i na galerii nie ma ani jednego wolnego miejsca.

Na scenie teatru zwykle wystawiane są interesujące sztuki. W repertuarze znajdują się tragedie, dramaty i komedie. Kilka razy do roku odbywają się premiery.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)

Incoming search terms:

 • opis spektaklu po rosyjsku
 • opisz spektakl po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Teatr | Tagged | Leave a comment

Opis szkoły po rosyjsku

Słownik tematyczny:       Тематический словарь:

 • szkoła – школа
 • uczeń – ученик
 • uczennica – ученица
 • nauczyciel – учитель
 • nauczycielka – учительница
 • klasa – класс
 • stół – стол
 • ławki – парты
 • krzesło, krzesła – стул, стулья
 • tablica – доска
 • kreda – мел
 • mapa – карта
 • dziennik – журнал
 • obraz – картина
 • biblioteka – библиотека
 • biblioteczka – книжный шкаф
 • komputer – компьютер
 • pracownia – учебный кабинет
 • sala gimnastyczna – спортивный зал (спортзал)
 • aula – актовый зал
 • pokój nauczycielski – учительская
 • stołówka – столовая

Przybory szkolne – школьные принадлежности

 • piórnik – пенал
 • długopis – ручка
 • dzienniczek ucznia – дневник ученика
 • ołówek – карандаш
 • kredka – цветной карандаш
 • temperówka – точилка
 • gumka – резинка (ластик)
 • flamaster – фломастер
 • nożyczki – ножницы
 • klej – клей
 • pędzel – кисть
 • farby – краски
 • plastelina – пластилин
 • papier kolorowy – цветная бумага
 • linijka – линейка
 • cyrkiel – циркуль
 • ekierka – транспортир
 • kątomierz – угломер
 • kolorowe markery – цветные маркеры
 • taśma klejąca – клейкая лента
 • korektor – корректор – ручка
 • podręcznik – учебник
 • książka – книга
 • zeszyt – тетрадь
 • słownik – словарь

Szkoła:       Школа:

 • podstawowa – начальная школа
 • średnia – средняя школа
 • liceum ogólnokształcące – общеобразовательный лицей
 • technikum – техникум
 • gimnazjum – гимназия
 • szkoła zawodowa – профтехучилище

Szkoła wyższa:     высшее учебное заведение (вуз)

 • uniwersytet – университет
 • politechnika – политехниический институт
 • uniwersytet medyczny – медицинский университет
 • college – колледж
 • licencjat(osoba/tytuł) – бакалавр/бакалавриат
 • magister(osoba i tytuł) – магистр

Przedmioty szkolne:      Школьные предметы:

języki:         языки:

 • polski – польский
 • rosyjski – русский
 • białoruski – белорусский
 • ukraiński – украинский
 • litewski – литовский
 • łotewski – латвийский
 • estoński – эстонский
 • angielski – английский
 • francuski – французский
 • niemiecki – немецкий
 • hiszpański – испанский
 • włoski – итальянский
 • chiński – китайский
 • portugalski – португальский
 • czeski – чешский

 

 • biologia – биология
 • chemia – химия
 • fizyka i astronomia – физика и астрономия
 • matematyka – математика
 • informatyka – информатика
 • historia – история
 • geografia – география
 • wiedza o społeczeństwie – обществоведение
 • muzyka – музыка
 • sztuka – искусство
 • wychowanie fizyczne – физкультура
 • zajęcia fakultatywne – факультативные занятия

Jakich przedmiotów uczysz się w szkole?

Какие предметы ты учишь в школе?

W szkole uczę się(czego?):          В школе я учу(что?):

 • fizyki  – физику
 • chemii  – химию
 • geografii   – географию
 • historii   – историю
 • matematyki   – математику

” uczyć się(czego?)” – „учить( что?)”

я учу            мы учим

ты учишь       вы учите

он учит     они учат

„uczyć się(gdzie?)” – „учиться (где?)”

я учусь       мы учимся

ты учишься     вы учитесь

он учится     они учатся

Uczę się języka angielskiego. – Я учу английский язык.

On uczy się fizyki. – Он учит физику.

My uczymy się w gimnazjum. – Мы учимся  в гимназии.

Ty uczysz się w liceum. – Ты учишься  в лицее.

Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?

Какой твой любимый школьный предмет?

Mój ulubiony przedmiot to:   Мой любимый предмет это:

 • biologia – биология
 • chemia  – химия
 • język polski – польский язык
 • muzyka – музыка

ocena z historii – оценка по истории

matura – экзамен на аттестат зрелости

świadectwo dojrzałości – аттестат зрелости

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.4/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • opis szkoły po rosyjsku
 • przedmioty szkolne po rosyjsku
 • opis szkoly po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Szkoła, edukacja, wykształcenie | Tagged | Leave a comment

Opis pór roku po rosyjsku

Słownik tematyczny:       Тематический словарь:

Skan_20150521 (4)

Pory roku:                 Времена года:

 • wiosna – весна
 • lato – лето
 • jesień – осень
 • zima – зима
Miesiące wiosenne:           Весенние месяцы:
 • marzec – март
 • kwiecień – апрель
 • maj – май

Miesiące letnie:                Летние месяцы:

 • czerwiec – июнь
 • lipiec – июль
 • sierpień – август

Miesiące jesienne:             Осенние месяцы:

 • wrzesień – сентябрь
 • październik – октябрь
 • listopad – ноябрь
Miesiące zimowe:              Зимние месяцы:
 • grudzień – декабрь
 • styczeń – январь
 • luty – февраль

Jaka jest pogoda            Какая погода

 • wiosną – весной
 • latem – летом
 • jesienią – осенью
 • zimą? – зимой?
Wiosna:                  Весна:
 • przylatują ptaki – прилетают птицы
 • na dworze jest ciepło – на дворе тепло
 • słońce świeci jasno – ярко светит солнце
 • zielenieją liście na drzewach – зеленеют листья на деревьях
 • kwitną kwiaty – цветут цветы
 • zaczynają się prace w polu – начинаются работы в поле
 • w sadach kwitną drzewa – в садах цветут деревья

Lato:                             Лето:

 • słońce grzeje mocno – солнце сильно греет
 • niebo jest błękitne – небо голубое
 • dni są długie, a noce krótkie – дни длинные, а ночи короткие
 • wieje ciepły wiatr – дует тёплый ветер
 • w parkach kwitną kwiaty – в парках цветут цветы
 • czasem pada ciepły deszcz – иногда идёт тёплый дождь
 • zdarzają się burze – бывают грозы
 • zaczynają się wakacje – начинаются каникулы
 • w ogrodach dojrzewają warzywa – в огородах созревают овощи
 • w sadach dojrzewają owoce – в садах созревают фрукты
 • w lasach pojawiają się jagody – в лесах появляются ягоды
 • zaczynają się żniwa – начинается уборка урожая

Jesień:                             Осень:

 • liście są żółte i czerwone – листья жёлтые и красные
 • ptaki odlatują na południe – птицы улетают на юг
 • często padają deszcze – часто идут дожди
 • wieje porywisty wiatr – дует порывистый ветер
 • w sadach zbierane są owoce – в садах собирают урожай
  фруктов
 • opadają liście z drzew – опадают листья с деревьев
 • w lesie rosną grzyby – в лесу растут грибы
 • pojawiają się przymrozki – появляются заморозки
Zima:                          Зима:
 • dni są krótkie, a noce długie – дни короткие, а ночи длинные
 • pada śnieg – идёт снег
 • pojawia się silny mróz – наступает сильный мороз
 • zdarza się śnieżyca – бывает вьюга
 • ludzie jeżdżą na nartach – люди ходят на лыжах
 • ludzie jeżdżą na łyżwach – люди катаются на коньках
 • dzieci rzucają śnieżkami – дети играют в снежки
 •  dzieci zjeżdżają na sankach – дети катаются на санках

Prognoza pogody:                  Прогноз погоды:

zachmurzenie(rodz. nij.):     облачность(rodz. żeński):

częściowe – частичная

zmienne – переменная

 

bezchmurnie – безоблачно

chłodno – прохладно

ciepło – тепло

temperatura powietrza – температура воздуха

wilgotność powietrza – влажность воздуха

opady:              осадки:

 • deszcz – дождь
 • śnieg – снег

północ – север

południe – юг

wschód – восток

zachód – запад

północny – wschód   – северо – восток

północny – zachód   – северо – запад

południowy – wschód    – юго – восток

południowy – zachód     – юго – запад

wiatr:   – ветер:

północny – северный

południowy – южный

wschodni – восточный

zachodni – западный

pn. – wsch. – северо – восточный

pn. – zach.-северо – западный

pd. – wsch. – юго – восточный

pd. – zach. – юго- западный

 

ciśnienie atmosferyczne – атмосферное давление

 

Пример прогноза погоды:

В первой половине июня на северо-востоке Польши будет пасмурно и дождливо. Днём температура девятнадцать градусов, ночью – семнадцать градусов. Ветер умеренный, юго-восточный. На юге Польши безоблачно и без осадков. Днём температура воздуха двадцать два градуса, а ночью семнадцать градусов. Ветер слабый, юго-западный.

Tłumaczenie tekstu:

Przykład prognozy pogody:

W pierwszej połowie czerwca na północnym – wschodzie Polski będzie pochmurno i deszczowo. W ciągu dnia temperatura +19 st. C,  w nocy +17st. C. Wiatr umiarkowany, pd. – wsch.Na południu Polski będzie bezchmurnie i bez opadów. Temperatura w ciągu dnia +22 st.C, w nocy+17 st.C. Wiatr słaby, pd. – zach.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.4/10 (29 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 12 votes)

Incoming search terms:

 • opis lata po rosyjsku
 • opis pór roku po rosyjsku
 • określenie czasu po rosyjsku
 • opis pory roku po rosyjsku
 • opis pogody po rosyjsku
 • okreslanie czasu po rosyjsku
 • prognoza pogody po rosyjsku
 • ulubiona pora roku po rosyjsku
 • opisz jesien po rosyjsku
 • opisz porę roku po rosyjsku
Posted in Kalendarz, Określenia czasu, Opis po rosyjsku | Tagged | 1 Comment

Opis ulubionego zwierzęcia po rosyjsku

Słownik tematyczny:   Тематический словарь:

zwierzęta – животные
pies – собака
pies rasowy – породистая собака
kundelek – дворняжка
kot – кот, кошка
chomik – хомяк
papuga – пoпугай
królik – кролик
żółw – черепаха

opiekować się zwierzętami – заботиться о животных

ulubieniec – любимец

Rasy psów:   Породы собак:

 • owczarek niemiecki – немецкая овчарка
 • dalmatyńczyk – далматский дог
 • setter – сеттер
 • cocker spaniel – коккер – спаниель
 • bulterier – бультерьер
 • pekińczyk – пекинес
 • jamnik – такса
 • dog – дог
 • bernardyn – сенбернар

Przykład opisu psa:

Моя собака

У меня породистая собака. Это немецкая овчарка по кличке Рокко.Она большая, у неё тёмная, пушистая шерсть, торчащие уши и длинный хвост. Мы купили её, когда была щенком. Теперь ей пять лет. Она умная и преданная. Она слушается меня, не трогает ничего без моего разрешения. Когда я прихожу домой, она ждёт меня перед дверью, радостно виляет хвостом, прыгает и лает.

Я очень люблю мою собаку и забочусь о ней. Два раза в день я выхожу с ней на прогулку. Мы бегаем по парку и играем. Моя собака не любит расставаться со мной. Она всегда радостно встречает меня. Рокко это мой самый лучший друг.

 

Tłumaczenie tekstu:

Mój pies

Mam rasowego psa. Jest to owczarek niemiecki o imieniu Rocco. Jest on duży, ma ciemną puszystą sierść, sterczące uszy i długi ogon. Kupiliśmy go, gdy był szczeniakiem. Teraz ma pięć lat. Jest mądry i oddany. Słucha mnie, nie dotyka niczego bez mojego pozwolenia. Kiedy przychodzę do domu, czeka na mnie przed drzwiami,  radośnie macha ogonem, skacze i szczeka.

Bardzo lubię mojego psa i opiekuję się nim. Dwa razy na dzień wychodzę z nim na spacer. Biegamy po parku i bawimy się. Mój pies nie lubi rozstawać się ze mną. Zawsze z radością czeka na mnie. Rocco to mój najlepszy przyjaciel.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (33 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)

Incoming search terms:

 • opis psa po rosyjsku
 • opis zwierzęcia po rosyjsku
 • zwierzęta po rosyjsku
 • opis zwierzatka po rosyjsku
 • opis kota po rosyjsku
 • opis zwierzaka po rosyjsku
 • opisz swojego psa po rosyjsku
 • opis ulubionego sportu po rosyjsku
 • opowiadanie o psie po rosyjsku
 • moje ulubione zwierze po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku, Słownictwo tematyczne, Zwierzęta, ekologia | Tagged | Leave a comment

Opis dnia ucznia po rosyjsku

Słownik tematyczny:  Тематический словарь:

brać prysznic – принимать душ

czyścić zęby – чистить зубы

robić makijaż – делать макияж

ścielić łóżko – убирать постель

ubierać się – одеваться

 • śniadanie – завтрак
 • obiad – обед
 • podwieczorek – полдник
 • kolacja – ужин
 • jeść śniadanie – завтракать
 • jeść obiad – обедать
 • jeść podwieczorek – полдничать
 • jeść kolację – ужинать

Na śniadanie jem:  На завтрак я ем:

 • bułkę – булку
 • chleb z masłem – хлеб с маслом
 • kanapkę z serem – бутерброд с сыром
 • kanapkę z szynką – бутерброд с ветчиной 
 • kiełbasę – колбасу
 • pomidory, ogórki – помидоры, огурцы
 • ser, twaróg – сыр, творог

Na śniadanie piję:  На завтрак я пью:

 • mleko – молоко
 • kawę ze śmietanką – кофе со сливками
 • herbatę z cytryną – чай с лимоном
 • kakao – какао

Na obiad jem:   На обед я ем:

 • zupę – суп
 • rybę – рыбу
 • mięso – мясо
 • kurczaka – курицу
 • kotlet – котлету
 • kaszę – кашу
 • ziemniaki – картошку
 • makaron – макароны
 • ryż – рис
 • sałatkę – салат

Na obiad piję:   На обед я пью:

 • kompot – компот
 • sok – сок
 • lemoniadę, fantę , colę – лимонад, фанту, колу
 • wodę mineralną – минеральную воду

Na podwieczorek jem:   На полдник я ем:

 • deser – десерт
 • ciasto – пирожное
 • ciasteczka – печенье
 • lody – мороженое
Na kolację jem:   На ужин я ем:
 • jajko – яйцо
 • jajecznicę – яичницу
 • sałatkę – салат
 • parówki – сосиски
 • pierożki – пирожки
Na kolację piję:   На ужин я пью:
 • herbatę – чай
 • mleko – молоко
 • kakao – какао
 • kefir – кефир
 • jogurt – йогурт
 • wodę mineralną – минеральную воду
przystanek autobusowy – остановка автобуса

zazwyczaj – обычно

najpierw – сначала

w końcu – наконец

idę pieszo – иду пешком

wracam do domu – возвращаюсь домой

klub taneczny – танцевальный клуб

odrabiać lekcje – готовить уроки

odpoczywać – отдыхать

czytać książkę – читать книгу

słuchać muzyki – слушать музыку

oglądać telewizję – смотреть телевизор

kłaść się spać – ложиться спать

 

Мой день

Обычно я встаю в половине пятого утра. Сначала я принимаю душ, чищу зубы и делаю макияж. После того я убираю постель, одеваюсь и без четверти шесть завтракаю. На завтрак я ем бутерброды с сыром, ветчиной, помидорами и огурцами. Я пью кофе со сливками или чай с лимоном.

В шесть часов утра я иду на остановку автобуса и еду в школу. Школа, в которой я учусь, находится в Варшаве. Сначала я еду на автобусе, потом на метро и наконец иду пешком. Я прихожу в школу пятнадцать минут девятого. Уроки начинаются в половине девятого, а обычно кончаются в два или три часа дня.

После уроков я возвращаюсь домой и обедаю. Я ем суп, курицу с картошкой или рыбу с рисом и салатом. В пять часов вечера я иду на занятия в танцевальный клуб. Я возвращаюсь домой в семь часов вечера и в половине восьмого ужинаю. На ужин я ем хлеб, яичницу или  сосиски и пью чай.

После ужина в восемь часов вечера я начинаю готовить уроки. Потом я отдыхаю: читаю книгу, слушаю музыку, смотрю телевизор.

В одиннадцаь часов вечера я принимаю душ, чищу зубы и ложусь спать.

Tłumaczenie tekstu:

Mój dzień

Zazwyczaj wstaję o wpół do piątej rano. Najpierw biorę prysznic, czyszczę zęby i robię makijaż. Później ścielę łóżko, ubieram się i za kwadrans szósta jem śniadanie.Na śniadanie jem kanapki z serem, szynką, pomidorami i ogórkami. Piję kawę ze śmietanką albo herbatę z cytryną.

O szóstej rano idę na przystanek autobusowy i jadę do szkoły. Szkoła, w której się uczę, znajduje się w Warszawie. Najpierw jadę autobusem, potem metrem, a na końcu idę pieszo. Przychodzę do szkoły kwadrans po ósmej. Lekcje zaczynają się o wpół do dziewiątej, a kończą się zazwyczaj o godzinie drugiej lub trzeciej.

Po lekcjach wracam do domu i jem obiad. Jem zupę, kurczaka z ziemniakami albo rybę z ryżem i sałatą. O piątej wieczorem idę na zajęcia do klubu tanecznego. Wracam do domu o siódmej wieczorem i o wpół do ósmej jem kolację. Na kolację jem chleb, jajecznicę lub parówki i piję herbatę.

Po kolacji o ósmej wieczorem zaczynam odrabiać lekcje. Potem odpoczywam: czytam książkę, słucham muzyki, oglądam telewizję.

O jedenastej wieczorem biorę prysznic, czyszczę zęby i kładę się spać.

 

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (20 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)

Incoming search terms:

 • opis dnia po rosyjsku
 • plan dnia po rosyjsku
 • mój dzień po rosyjsku
 • opis swojego dnia po rosyjsku
 • opis dnia po rosyjsku z godzinami
 • opis dnia po rosyjsku wraz z godzinami
 • sniadanie po rosyjsku
 • opisz swój dzień po rosyjsku z godzinami
Posted in Opis po rosyjsku, Porządek dnia, Słownictwo tematyczne | Tagged | Leave a comment

O sobie po rosyjsku

О себе

Меня зовут Агата, моя фамилия Новак.Я живу в Варшаве на улице Чехова.

Моя семья состоит из пяти человек: мамы, папы, сестры, брата и меня. Мою маму зовут Агнешка, ей сорок лет. Она работает медсестрой в больнице. Моего папу зовут Януш.Он инженер, работает на автозаводе. Ему сорок три года. Папа старше мамы на три года. Мою сестру зовутМоника. Она ученица гимназии, ей четырнадцать лет.Сестра моложе меня на два года. Самый младший в нашей семье – брат Михал. Он ученик пятого класса начальной школы. Ему одиннадцать лет.

Я ученица первого класса лицея, мне шестнадцать лет. Мои любимые школьные предметы это биология и химия. В будущем я хочу стать врачом. Я увлекаюсь спортом – люблю играть в теннис и волейбол. Я интересуюсь театром, люблю ходить в кино и на концерты. По вечерам я слушаю музыку и играю на гитаре.

Tłumaczenie tekstu:

Mam na imię Agata, moje nazwisko Nowak. Mieszkam w Warszawie na ulicy Czechowa.

Moja rodzina składa się z pięciu osób: mamy, taty, siostry, brata i mnie.Moja mama ma na imię Agnieszka, ma czterdzieści lat. Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu. Mój tato ma na imię Janusz. Jest inżynierem, pracuje w fabryce samochodów. Ma czterdzieści trzy lata. Tato jest starszy od mamy o trzy lata. Moja siostra ma na imię Monika. Jest uczennicą gimnazjum, ma czternaście lat. Siostra jest młodsza ode mnie o dwa lata. Najmłodszy w rodzinie jest brat Michał. Jest uczniem piątej klasy szkoły podstawowej. Ma jedenaście lat.

Jestem uczennicą pierwszej klasy liceum, mam szesnaście lat. Moimi ulubionymi szkolnymi przedmiotami są biologia i chemia. W przyszłości chcę zostać lekarzem. Pasjonuję się sportem – lubię grać w tenisa i siatkówkę. Interesuję się teatrem, lubię chodzić do kina i na koncerty. Wieczorami słucham muzyki i gram na gitarze.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (27 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 11 votes)

Incoming search terms:

 • o sobie po rosyjsku
 • rodzina po rosyjsku
 • list o sobie po rosyjsku
 • opowiedz o sobie po rosyjsku
 • napisz o sobie po rosyjsku
 • zainteresowania mojej rodziny po rosyjsku
 • autoprezentacja po rosyjsku
Posted in Opis po rosyjsku | Tagged | Leave a comment