Skróty i skrótowce w języku rosyjskim

 • бомж (лицо) без определённого места жительства – bezdomny
 • вуз – высшее учебное заведение – wyższa uczelnia
 • ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии – Wszechrosyjski Państwowy Instytut Kinematografii
 • ВИЧ – вирус иммунодефицита человека – HIV
 • ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения – Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Społecznej
 • ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота – DNA
 • ДТП – дорожно-транспортное происшествие – wypadek drogowy
 • ДЦП – детский церебральный паралич – dziecięce porażenia mózgowe
 • ЕС – Европейских Союз (Евросоюз) – Unia Europejska
 • загс – отдел записи актов гражданского состояния – Urząd Stanu Cywilnego
 • ИВТ – Институт внешней торговли – Instytut Handlu Zagranicznego
 • И. О. – исполняющий обязанности – p.o. (pełniący obowiązki)
 • МВД – Министерство внутренних дел – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • МГИМО – Московский государственный институт международных отношений – Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • МГУ – Московский государственный университет – Moskiewski Uniwersytet Państwowy
 • МИД – Министерство иностранных дел – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • минфин – министр финансов – minister finansów
 • минкульт – министр культуры – minister kultury
 • МХАТ – Московский художественный академический театр – Moskiewski Akademicki Teatr Artystyczny
 • НИИ – научно-исследовательский институт – instytut naukowo-badawczy
 • НЛО – неопознанный летающий объект – UFO
 • ООН – Организация Объединённых Наций – ONZ
 • ПТУ – профессионально-техническое училище – szkoła zawodowa
 • РИА – российское информационное агентство – Rosyjska Agencja Informacyjna
 • СКВ – свободно конвертируемая валюта – waluta wymienialna
 • СМИ – средства массовой информации – środki masowego przekazu
 • СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита – AIDS
 • узи – ультразвуковое исследование – USG
 • ФИО – фамилия, имя, отчество – nazwisko, imię, imię ojca (otczestwo)

Oficjalne skróty pocztowe:

 • ул.  – улица – ulica
 • д. – дом – dom
 • кор. – корпус – budynek
 • гор. – город – miasto
 • пос. – посёлок – przysiółek (osiedle typu miejskiego)
 • р. – район – dzielnica miasta
 • обл. – область – obwód
 • АО – Автономный округ – okręg autonomiczny

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Posted in Słownictwo tematyczne | Leave a comment

Dokumenty oficjalne po rosyjsku

Официальные документы – dokumenty oficjalne

автобиография – życiorys

акт – akt

 • обвинительный акт – akt oskarżenia
 • правовой акт – akt prawny

анкета – kwestionariusz

аттестат – certyfikat, potwierdzenie, zaświadczenie

 • сдавать экзамен на аттестат зрелости – zdawać egzamin dojrzałości

выписка – wypis, wyciąg

 • банковская выписка – wyciąg z konta bankowego
 • выписка со счёта – wyciąg z rachunku

доверенность – pełnomocnictwo, upoważnienie

 • полная доверенность – nieograniczone pełnomocnictwo
 • отменить доверенность – cofnąć pełnomocnictwo

договор – umowa, kontrakt

 • арендный договор – umowa najmu
 • добрачный договор – umowa majątkowa małżeńska, intercyza
 • договор купли – продажи – umowa kupna – sprzedaży
 • трудовой договор – umowa o pracę

жалоба – skarga, zażalenie

завещание – testament

запрос – zapytanie ofertowe, zamówienie

заявка – zgłoszenie, wniosek, zamówienie, zapotrzebowanie

заявление – podanie, oświadczenie, zgłoszenie, wniosek

извещение – zawiadomienie, powiadomienie, obwieszczenie

направление – skierowanie

отчёт – sprawozdanie, raport, rachunek

 • годовой отчёт – raport roczny
 • отчёт о прибылях и убытках – rachunek zysków i strat
 • оценочный отчёт – sprawozdanie oceniające

приложение – aneks, suplement, załącznik

разрешение – pozwolenie

 • разрешение на пребывание – pozwolenie na pobyt
 • разрешение на работу – pozwolenie na pracę
 • разрешение на строительство – pozwolenie na budowę

расписка – potwierdzenie, pokwitowanie

 • дать расписку – pokwitować

распоряжение – rozporządzenie

резюме – skrócony życiorys

свидетельство – świadectwo

сертификат – certyfikat

справка – zaświadczenie

 • справка о болезни – zwolnienie lekarskie
 • справка с места работы – zaświadczenie z miejsca pracy
 • справка о возбуждении уголовного дела –  zaświadczenie o wszczęciu postępowania karnego
 • справка о рождении – akt urodzenia
 • справка о причине смерти – zaświadczenie o przyczynie zgonu
 • справка о смерти – akt zgonu

уведомление – zawiadomienie

удостоверение – zaświadczenie, uwierzytelnienie

 • удостоверение личности – dowód osobisty
 • удостоверение подписи – poświadczenie popisu

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Posted in Słownictwo tematyczne | Leave a comment

Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 6)

Człowiek – wygląd zewnętrzny, cechy charakteru

Słownik tematyczny:                        Тематический словарь:

wzrost:                                                                   рост:

 • wysoki                                               высокий
 • niewysoki                                        невысокий
 • średni                                                средний
 • niski                                                    низкий

budowa ciała:                                                    телосложение:

 • tęgi                                                      полный
 • chudy                                                 тощий
 • szczupły                                           щуплый, худой
 • zgrabny                                            стройный

twarz: (rodzaj żeński)                                     лицо(rodzaj nijaki)

 • okrągła                                                круглое
 • kwadratowa                                     квадратное
 • owalna                                                 овальное
 • szczupła                                              худое
 • rumiana                                               румяное
 • blada                                                     бледное
 • piękna                                                   красивое
 • piegowata                                         веснушчатое

oczy:                                                                              глаза:

 • duże                                                        большие
 • nieduże                                                  небольшие
 • niebieskie                                              голубые
 • zielone                                                   зелёные
 • brązowe                                               карие
 • czarne                                                    чёрные
 • szare                                                       серые

nos:                                                                                нос:

 • prosty                                                     прямой
 • mały                                                        маленький
 • duży                                                        большой
 • długi                                                       длинный
 • krótki                                                     короткий
 • zadarty                                                 вздёрнутый
 • orli                                                          орлиный

włosy:                                                                         волосы:

 • długie                                                    длинные
 • krótkie                                                  короткие
 • półdługie                                            полудлинные
 • proste                                                   прямые
 • kręcone                                                кудрявые
 • jasne                                                      светлые
 • jasnoblond                                        белокурые, русые
 • ciemne                                                 тёмные
 • czarne                                                  чёрные
 • rude                                                       рыжие
 • siwe                                                       седые

On jest blondynem.  Он блондин.

Ona jest blondynką. Она блондинка.

On jest szatynem. Он шатен.

Ona jest szatynką. Она шатенка.

On jest brunetem. Он брюнет.

Ona jest brunetką.  Она брюнетка.

On jest wysokiego wzrostu. Он высокого роста.

Ona jest średniego wzrostu. Она среднего роста.

Ona ma :                                                           У неё :

 • piegowatą twarz                  веснушчатое лицо
 • długie włosy                            длинные волосы
 • długie rzęsy                              длинные ресницы
 • podwinięte rzęsy                   загнутые ресницы
 • regularne rysy twarzy        правильные черты лица
 • zgrabną figurę                       стройная фигура
 • łabędzią szyję                         лебединая шея
 • talię osy                                     осиная талия

On ma:                                                                У него:

 • czarne oczy                                 чёрные глаза
 • owalną twarz                            овальное лицо
 • kręcone ciemne włosy         кудрявые тёмные волосы
 • prosty nos                                   прямой нос
 • pociągający wygląd                привлекательный вид

Dane personalne:                                    Персональные данные:

podać swoje dane personalne  назвать свои персональные данные

określić:                                                          определить:

 • wiek                                              возраст
 • miejsce urodzenia                 место рождения
 • miejsce zamieszkania         место жительства
 • obecne miejsce pracy         настоящее место работы
 • poprzednie miejsce pracy предыдущее место работы

 określić znaki szczególne:                          определить особые приметы

 • wzrost                                         рост
 • kolor oczu                                 цвет глаз
 • kolor włosów                          цвет волос
 • budowę ciała                           телосложение
 • posiadanie blizn                     наличие шрамов
 • posiadanie tatuaży               наличие татуировок

zmienić stan cywilny                               изменить семейное положение

zmienić nazwisko                                      поменять фамилию

pozostawić nazwisko panieńskie    оставить девичью фамилию

przyjąć nazwisko męża                          принять фамилию мужа

podać:                                                              сказать:

 • imię                                               имя
 • imię odojcowskie                  отчество
 • nazwisko                                  фамилию

  

Ciało człowieka:     Человеческое тело:

głowa                                   голова

 • twarz                          лицо
 • usta                             рот
 • wargi                          губы
 • język                           язык
 • policzki                     щёки
 • podbródek             подбородок
 • ząb, zęby                  зуб,зубы(l. mn.)
 • dziąsło                      десна
 • podniebienie         нёбо
 • szczęka                     челюсть
 • oko, oczy                 глаз, глаза(l. mn.)
 • brwi                            брови
 • rzęsy                          ресницы
 • powieki                    веки
 • czoło                         лоб
 • skroń                         висок
 • ucho, uszy               ухо,уши(l. mn.)
 • gardło                       горло
 • krtań                          гортань
 • nos                             нос
 • szyja                          шея
 • włosy                       волосы

ręka                                   рука

 • dłoń                         ладонь
 • nadgarstek          запястье
 • palec                        палец
 • paznokieć             ноготь           
 • łokieć                       локоть
 • ramię                        плечо
 • przedramię           предплечье
 • pacha                       подмышка

noga                                   нога

 • stopa                         стопа
 • pięta                           пята
 • łydka                          икра
 • udo                              ляжка
 • kolano                       колено
 • goleń                          голень
 • podeszwa                подошва

tułów                                 туловище

 • brzuch                      живот
 • pępek                        пупок
 • talia                             талия
 • pierś                           грудь
 • sutek                         сосок
 • biodra                       бёдра
 • pośladki                   ягодицы
 • plecy                          спина

kości                                   кости

 • szkielet                     скелет
 • kręgosłup               позвоночник
 • żebra                          рёбра
 • czaszka                     череп
 • miednica                   таз
 • klatka piersiowa   грудная  клетка

narządy wewnętrzne        внутренние органы

 • mózg                           мозг
 • serce                           сердце
 • płuca                          лёгкие
 • wątroba                    печень
 • nerki                            почки
 • żołądek                     желудок
 • trzustka                    поджелудочная железа
 • tarczyca                     щитови́дная железа́
 • śledziona                   селезёнка
 • krew                             кровь


 

 Cechy charakteru                       Черты характера

zalety:                                            положительные черты, ,плюсы

Jaki on/ona jest?                              Какой он/она?

On/ona jest                                          Он/она

 • sympatyczny(-a)          симпатичный(-ая)
 • interesujący(-a)            интересный(-ая)
 • uczciwy(-a)                     честный(-ая)
 • pracowity(-a)                тудолюбивый(-ая)
 • energiczny(-a)              энергичный(-ая)
 • odpowiedzialny(-a)   ответственный(-ая)
 • śmiały(-a)                        смелый(-ая)
 • zdecydowany(-a)        решительный(-ая)
 • poważny(-a)                  серьёзный(-ая)
 • skromny(-a)                   скромный(-ая)
 • uprzejmy(-a)                  вежливый(-ая)
 • towarzyski(-a)              общительный(-ая)
 • radosny(-a)                    жизнерадостный(-ая)
 • szczery(-a)                      откровенный(-ая), искренний(-яя)
 • wesoły(-a)                      весёлый(-ая)
 • cichy(-a)                           тихий(-ая)
 • milczący(-a)                   молчаливый(-ая)
 • smutny(-a)                     грустный(-ая)
 • zamyślony(-a)              задумчивый(-ая)
 • dobry(-a)                        добрый(-ая)
 • dobroduszny(-a)        добродушный(-ая)
 • życzliwy(-a)                   доброжелательный(-ая)
 • przychylny(-a)             отзывчивый(-ая)
 • delikatny(-a)                 мягкий(-ая)
 • serdeczny(-a)               сердечный(-ая)
 • uważny(-a)                    внимательный(-ая)
 • opiekuńczy(-a)            заботливый(-ая)
 • sprytny(-a)                    ловкий(-ая)
 • mądry(-a)                       умный(-ая)
 • zdolny(-a)                     способный(-ая)
 • utalentowany(-a)    талантливый(-ая)
 • zaradny(-a)                  находчивый(-ая)
 • dowcipny(-a)              остроумный(-ая)
 • wrażliwy(-a)                чувствительный(-ая)

wady:                                             отрицательные черты, минусы

 • zły                                злой(-ая), плохой(-ая)
 • nudny                        скучный(-ая)
 • nieprzyjemny         неприятный(-ая)
 • nieznośny                невыносимый(-ая)
 • naiwny                       наивный(-ая)
 • lekkomyślny           легкомысленный(-ая)
 • kłamliwy                   лживый(-ая)
 • roztargniony          рассеянный(-ая)
 • nieśmiały                  застенчивый(-ая)
 • zamknięty                замкнутый(-ая)
 • gadatliwy                 болтливый(-ая)
 • hałaśliwy                  шумный(-ая)
 • grubiański               грубый(-ая)
 • niewychowany     невоспитанный(-ая)
 • nieżyczliwy              недоброжелательный(-ая)
 • zawistny                   завистливый(-ая)
 • zazdrosny                ревнивый(-ая)
 • obłudny                    лицемерный(-ая)
 • mściwy                       мстительный(-ая)
 • chciwy                         жадный(-ая)
 • zarozumiały            заносчивый(-ая)
 • głupi                            глупый(-ая)
 • ograniczony            ограниченный(-ая)
 • tępy                              тупой(-ая)
 • niewykształcony   необразованный(-ая)

  

Zainteresowania, pasje, hobby

 

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym:

pasjonować się(czym?) – увлекаться(чем?)

l.poj.                                       l.mn.

я увлекаюсь                      мы увлекаемся

ты увлекаешься              вы увлекаетесь

он увлекается                  они увлекаются

 

pasjonować się(czym?) – увлекаться(чем?)

 1. komputerami          компьютерами
 2. grami komputerowymi  компьютерными играми
 3. filatelistyką              филателией
 4. literaturą                  литературой
 5. czytaniem                 чтением
 6. matematyką           математикой
 7. muzyką                      музыкой
 8. tańcem                      танцем
 9. przyrodą                   природой
 10. zwierzętami            животными
 11. sportem                    спортом:
 • piłką nożną            футболом
 • siatkówką                волейболом
 • jeździectwem        конным спортом
 • alpinizmem             альпинизмом
 • tenisem                      теннисом

lubić(kogo? co?)” – „любить( кого? что?)”

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я люблю
 • ты любишь    
 • он любит
 • она любит
 • оно любит

l. mn.

 • мы любим
 • вы любите
 • они любят

Oni lubią:                                    Они любят:

 • chodzić na koncerty    ходить на концерты
 • chodzić do teatru         ходить в театр
 • słuchać muzyki              слушать музыку (рок, поп, диско, рэп, регги, джаз, хип-хоп, блюз, кантри)
 • grać na gitarze               играть на гитаре,
 • grać na skrzypcach     играть на скрипке
 • grać na pianinie             играть на пианино
 • grać w piłkę nożną      играть в футбол
 • grać w gry komputerowe играть в компьютерные игры
 • surfować w internecie  бродиь по Интернету
 • spotykać się na czacie  встречаться в чате
 • robić animacje i grafikę  делать флеш-анимации и графику
 • jeździć w Tatry                    ездить в Татры
 • zbierać znaczki pocztowe собирать почтовые марки
 • czytać książki                      читать книги
 • tańczyć                                   танцевать
 • wypoczywać na świeżym powietrzuотдыхать на свежем воздухе
 • jeździć na rowerze             кататься на велосипеде
 • jeździć na hulajnodze       кататься на самокате
 • jeździć na skateboardzie кататься на скейтборде
 • jeździć na  rolkach              кататься на роликах
 • oglądać filmy                         смотреть фильмы
 • fotografować przyrodę   фотографировать природу

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (20 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 10 votes)

Incoming search terms:

 • język rosyjski słówka
 • slowa po rosyjsku
 • filmy po rosyjsku
 • rosyjski słówka matura
Posted in Hobby, czas wolny, zainteresowania, Mini kurs języka rosyjskiego, Przyjaciele i znajomi, Rosyjski dla początkujących, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , | 1 Comment

Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 5)

Dom, mieszkanie, pokój

 

Dom                                                   Дом

 • parterowy                    одноэтажный
 • piętrowy                        двухэтажный
 • wielopiętrowy            многоэтажный
 • drapacz chmur           небоскрёб
 • wolnostojący              особняк

Mieszkanie (rodzaj nijaki)         Квартира (rodzaj żeński)

Pokój                                             Комната

 • jednopokojowe          однокомнатная
 • dwupokojowe            двухкомнатная
 • trzypokojowe              трёххкомнатная
 • czteropokojowe        четырёхкомнатная
 • pięciopokojowe          пятикомнатная

Pomieszczenia                         Помещения

 • pokój gościnny            гостиная
 • jadalnia                             столовая
 • sypialnia                           спальная комната (спальня)
 • gabinet                             кабинет
 • przedpokój                    прихожая (передняя)
 • pokój dziecięcy             детская комната
 • kuchnia                             кухня
 • łazienka                            ванная
 • toaleta                              туалет (санузел)

Wygody                                      Удобства

 • wodociąg                           водопровод
 • gaz                                         газ
 • prąd                                       электричество
 • telefon                                 телефон
 • internet                               сеть Интернет
 • centralne ogrzewanie  центральное отопление
 • zsyp                                         мусоропровод

 

Wyposażenie                               Оборудование

Kuchnia                                         Кухня

 • piec gazowy                       газовая плита
 • piec elektryczny               электрическая плита
 • piekarnik                              духовка
 • kuchenka mikrofalowa  микроволновая печь
 • młynek do kawy                кофемолка
 • ekspres do kawy               электрокофеварка
 • zlewozmywak                    кухонная раковина
 • lodówka                                холодильник
 • robot kuchenny               кухонный комбайн
 • mikser                                     миксер
 • sokowirówka                     соковыжималка
 • zmywarka                            посудомоечная машина
 • grill elektryczny                электрогриль
 • toster                                      тостер
 • żelazko                                    утюг

Naczynia                                    посуда

Sztućce                                      столовые приборы

 • talerz                                    тарелка
 • łyżka                                     ложка
 • łyżeczka                             чайная ложка
 • widelec                               вилка
 • nóż                                        нож
 • filiżanka                             чашка
 • spodek                               блюдце
 • dzbanek                             кувшин
 • dzbanek do kawy         кофейник
 • dzbanek do herbaty   чайник
 • cukiernica                         сахарница
 • szklanka                            стакан
 • kubek                                  кружка
 • kieliszek                              рюмка
 • kielich                                  бакал
 • miska                                    миска
 • sosjerka                              соусник
 • waza                                     супник
 • solniczka                            солонка
 • pieprzniczka                     перечница

Przybory kuchenne                 кухонная утварь

 • garnek                                 кастрюля
 • rondel                                  сотейник
 • patelnia                               сковорода
 • maszynka do mięsa      мясорубка
 • czajnik elektryczny        электрический чайник
 • sito                                          сито
 • durszlak                               дуршлаг
 • tarka                                      тёрка
 • tasak                                      секач
 • brytfanna                            утяница
 • forma do ciasta               форма для выпечки
 • butelka                                 бутылка
 • słoik                                        банка
 • wałek do ciasta                скалка
 • otwieracz do butelek    открывалка
 • lejek                                         воронка
 • korkociąg                             штопор
 • blender                                  блендер
 • shaker                                     шейкер
 • dziadek do orzechów    щелкунчик, орехокол

Łazienka                                             Ванная

 • wanna                                             ванна
 • prysznic                                          душ
 • umywalka                                     умывальник
 • pralka                                              стиральная машина
 • suszarka do bielizny                сушительная машина
 • suszarka do włosów              фен
 • lustro                                              зеркало
 • półka                                               полка

Toaleta                                                Туалет

 • sedes                                               унитаз
 • umywalka                                     умывальник

Meble                                                 Мебель

 • meblościanka                           стенка
 • łóżko                                             кровать
 • nocny stolik                               тумбочка
 • kanapa                                         диван
 • wersalka                                      диван-кровать
 • stół                                                 стол
 • krzesło                                         стул
 • fotel                                              кресло
 • biurko                                          письменный стол
 • biblioteczka                              книжный шкаф
 • regał                                             стеллаж
 • szafa na ubrania                     платьяной шкаф

drzwi                                                                 дверь

drzwi wejściowe                                        входная дверь

klatka schodowa                                       подъезд

schody                                                              лестница

piwnica                                                             подвал

strych                                                                чердак

winda                                                                лифт

weranda                                                         веранда

balkon                                                             балкон

loggia                                                               лоджия

mieszkać na 2 piętrze                              жить на третьем этаже

parter                                                               первый этаж

mieszkać na przedmieściu                   жить на окраине города

zbudować dom                                           построить дом

dzielnica willowa                                        коттеджный посёлок

ubezpieczyć się od kradzieży             застраховаться от кражи

kupić mieszkanie o powierzchni 80 m kwadratowych  купить квартиру площадью в восемьдесят метров

składać się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju  состоять из четырёх комнат, кухни, ванной и передней

zamieniać mieszkanie                            менять квартиру

zameldować się w mieszkaniu         прописаться в квартиру

remontować mieszkanie                     ремонтировать квартиру

sprzątać mieszkanie                               убирать квартиру

wyłożyć ściany kafelkami                     облицевать стены кафелем

wytapetować ściany                               оклеить стены обоями

pomalować ściany na biało                покрасить стены в белый цвет

położyć dywan na podłodze             положить ковёр на пол

schodzić po schodach                           спускаться по лестнице

wchodzić po schodach                         подниматься по лестнице

zjeżdżać windą                                           спускаться на лифте

urządzić pokój dziecięcy                        устроить детскую комнату

 

Przejdź do części 6 mini kursu

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
Posted in Mini kurs języka rosyjskiego, Rodzina i dom, Rosyjski dla początkujących, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 4)

Podróż, turystyka, wypoczynek

1. Nazwy geograficzne

Kierunki geograficzne:                   Стороны света:

 • północ                                  север
 • południe                              юг
 • wschód                                восток
 • zachód                                 запад

Kontynenty:                                           Континенты:

 • Afryka                                   Африка
 • Ameryka Południowa  Южная Америка
 • Ameryka Północna        Северная Америка
 • Antarktyda                         Антарктида
 • Australia                              Австралия
 • Azja                                         Азия
 • Europa                                  Европа

 

Państwa świata        Страны мира:

 • А а – Австрия, Аргентина, Англия
 • Б б – Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия
 • В в – Венгрия, Вьетнам, Великобритания
 • Г г – Германия, Греция
 • Д д – Дания
 • Е е – Египет
 • Ё ё
 • Ж ж
 • З з – Замбия
 • И и – Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Израиль
 • Й й – Йемен
 • К к – Канада, Кения, Китай, Колумбия, Куба
 • Л л – Латвия, Литва
 • М м – Марокко, Мексика, Монголия
 • Н н – Нигерия, Нидерланды, Норвегия
 • О о – Оман
 • П п – Польша, Португалия
 • Р р – Россия, Румыния
 • С с – Словакия, Словения, Соединённые Штаты Америки (США), Сербия
 • Т т – Таиланд, Тунис, Турция
 • У у – Украина, Уругвай
 • Ф ф – Финляндия, Франция
 • Х х – Хорватия
 • Ц ц – Центральноафриканская Республика (ЦАР)
 • Ч ч – Черногория, Чехия, Чили
 • Ш ш – Швейцария, Швеция, Шри- Ланка
 • Щ щ
 • ъ ы ь
 • Э э – Эквадор, Эстония, Эфиопия
 • Ю ю – Южно – Африканская Республика
 • Я я – Ямайка, Япония

 

Mieszkańcy państw Europy     Жители стран Европы:

 • Австрия – австриец, австрийка, австрийцы
 • Англия – англичанин, англичанка, англичане
 • Белорусь – белорус, белоруска, белорусы
 • Бельгия – бельгиец, бельгийка, бельгийцы
 • Болгария – болгарин, болгарка, болгары
 • Германия – немец, немка, немцы
 • Греция – грек, гречанка, греки
 • Дания – датчанин, датчанка, датчане
 • Ирландия – ирландец, ирландка ,ирландцы
 • Исландия – исландец, исландка, исландцы
 • Испания – испанец, испанка, испанцы
 • Италия – итальянец, итальянка, итальянцы
 • Латвия – латыш, латышка, латышы
 • Литва – литовец, литовка, литовцы
 • Нидерланды – голландец, голландка, голландцы
 • Норвегия – норвежец, норвежка, норвежцы
 • Польша – поляк, полька, поляки
 • Португалия – португа́лец, португа́лка, португа́льцы
 • Россия – россиянин, россиянка/русский , русская
 • Румыния – румын, румынка, румыне
 • Словакия – словак, словачка, словаки
 • Словения – словенец, словенка, словенцы
 • Сербия – серб, сербка, сербы
 • Украина – украи́нец, украи́нка, украи́нцы
 • Финляндия – финн, финка, финны
 • Франция – француз, француженка, французы
 • Хорватия – хорват, хорватка, хорваты
 • Черногория – черногорец, черногорка, черногорцы
 • Чехия – чех, чешка, чехи
 • Швейцария – швейцарец, швейцарка, швейцары
 • Швеция – швед, шведка, шведы
 • Эстония – эсто́нец, эсто́нка, эсто́нцы

Narodowość                                       Национальность

Kim jesteś?                                            Кто ты?

Jestem Polakiem(Polką).                                Я поляк(полька).*

 

 • Rosjaninem(Rosjanką).   россиянин(россиянка)/
 •                                                      русский (русская).
 • Anglikiem(Angielką).   англичанин(англичанка).
 • Amerykaninem(Amerykanką). американец(американка).
 • Australijczykiem(Australijką).  австралиец(австралийка).
 • Austriakiem(Austriaczką).     австриец(австрийка).
 • Azerem(Azerką).         азербайджанец(азербайджанка).
 • Białorusinem(Białorusinką).   белорус( белоруска).
 • Belgiem(Belgijką).   бельгиец(бельгийка).
 • Bułgarem(Bułgarką).  болгарин(болгарка).
 • Chińczykiem(Chinką).    китаец(китаянка).
 • Chorwatem(Chorwatką).  хорват(хорватка).
 • Cypryjczykiem(Cypryjką).   киприец(киприйка).
 • Czechem(Czeszką).   чех (чешка).
 • Duńczykiem(Dunką).   датчанин(датчанка).
 • Estończykiem(Estonką).   эсто́нец(эсто́нка).
 • Finem(Finką).  финн(финка).
 • Francuzem(Francuzką).  француз(француженка).
 • Grekiem(Greczynką).   грек(гречанка).
 • Gruzinem(Gruzinką).   грузин(грузинка).
 • Hiszpanem(Hiszpanką).  испанец(испанка).
 • Holendrem(Holenderką).  голландец(голландка).
 • Irlandczykiem(Irlandką).  ирландец(ирландка).
 • Japończykiem(Japonką).   японец(японка).
 • Kanadyjczykiem(Kanadyjką).  канадец (канадка).
 • Kazachem(Kazaszką).   казах(казашка).
 • Litwinem(Litwinką).   литовец(литовка).
 • Łotyszem(Łotyszką).  латвиец(латвийка).
 • Niemcem(Niemką).   немец(немка).
 • Norwegiem(Norweżką).  норвежец(норвежка).
 • Ormianinem(Ormianką).  армянин(армянка).
 • Portugalczykiem(Portugalką).  португа́лец(португа́лка).
 • Rumunem(Rumunką).   румын(румынка).
 • Serbem(Serbką).   серб(сербка).
 • Słowakiem(Słowaczką).   словак(словачка).
 • Słoweńcem(Słowenką).  словенец(словенка).
 • Szwajcarem(Szwajcarką).  швейцарец(швейцарка).
 • Szwedem(Szwedką).  швед(шведка).
 • Turkiem(Turczynką).  турок(турчанка).
 • Ukraińcem(Ukrainką).  украи́нец(украи́нка).
 • Węgrem(Węgierką).   венгр(венгерка).
 • Wietnamczykiem(Wietnamką).  вьетнамец(вьетнамка).
 • Włochem(Włoszką).   итальянец(итальянка).

* W języku rosyjskim nazwy narodowości piszemy małą literą. 

 2. Turystyka, wypoczynek, wakacje

 

„отдыхать” – „wypoczywać”

czas teraźniejszy:

l. poj.                                                  l. mn.

я отдыхаю                                    мы отдыхаем

ты отдыхаешь                            вы отдыхаете

он отдыхает                               они отдыхают

она отдыхает

оно отдыхает

czas przeszły:

 я отдыхал                                 мы отдыхали

ты отдыхал, отдыхала      вы отдыхали

он отдыхал                               они отдыхали

она отдыхала

оно отдыхало

wypoczywać(gdzie?)                      отдыхать (где?)

 • w górach                           в горах
 • w mieście                           в городе
 • na obozie sportowym в спортивном лагере
 • w lesie                                 в лесу
 • w sanatorium                 в санатории
 • w Soczi                                в Сочи
 • na wsi                                  в деревне
 • na Krymie                          в Крыму

wypoczywać(gdzie?)                      отдыхать (где?)

 • nad morzem                      на море
 • nad jeziorami                     на озёрах
 • nad rzeką                             на реке
 • na plaży                                 на пляже
 • na południu                        на юге
 • w domu letniskowym   на даче
 • w kurorcie                           на курорте

wypoczywać(gdzie?)                      отдыхать (где?)

 • za miastem                      за городом
 • za granicą                         за границей
 • pod Warszawą               под Варшавой
 • pod Moskwą                   под Москвой

wypoczywać(kiedy?)                      отдыхать (когда?)

 • latem                           летом
 • zimą                              зимой
 • jesienią                        осенью
 • wiosną                        весной
 • w weekend              в уик-энд/ в выходные
 • po obiedzie              после обеда
 • wieczorem                вечером
 • wieczorami              по вечерам
 • w ciągu dnia            днём

wypoczywać(jak?)                      отдыхать (как?)

 • dobrze                        хорошо
 • źle                                  плохо
 • interesująco             интересно
 • aktywnie                    активно
 • tradycyjnie                традиционно

kąpać się w morzu – купаться в море

pływać w morzu – плавать в море

opalać się – загорать на солнце

spacerować brzegiem morza – гулять по берегу моря

spacerować po molo – гулять по моло

pływać jachtem – кататься на яхте

uprawiać windsurfing – заниматься виндсерфингом

kąpać się w jeziorze – купаться в озере

być miłośnikiem turystyki górskiej – быть поклонником горного туризма

pasjonować się turystyką – увлекаться туризмом

wyruszyć na obóz wędrowny – отправиться в турпоход

wybrać trasę – выбрать маршрут

wyznaczyć trasę – назначить маршрут

wziąć ze sobą suchy prowiant – взять с собой сухой паёк

spakować rzeczy do plecaka – упаковать вещи в рюкзак

iść z plecakiem na plecach – идти с рюкзаком за спиной

mieszkać w namiocie – жить в палатке

spać w śpiworze – спать в спальном мешке

rozpalać ognisko – разводить (разжигать) костёр

mieszkać w schronisku turystycznym – жить на турбазе

chodzić po górach – ходить по горам

wspinać się na szczyty – подниматься на вершины

zdobywać szczyty – покорять вершины 

3. Podróż

 Odmiana czasownika

„путешествовать” – „podróżować”

czas teraźniejszy:

l. poj.                                                  l. mn.

я путешествую                                 мы путешествуем

ты путешествуешь                           вы путешествуете

он путешествет                                 они путешествуют

она путешествет

оно путешествет

 

podróżować                                             путешествовать

 • autostopem                        автостопом
 • samochodem                      на машине
 • samolotem                           на самолёте
 • pociągiem pospiesznym на скором поезде
 • pieszo                                        пешком
 • klimatyzowanym autobusem  на автобусе с кондиционером

podróż                                                  путешествие
wyjazd                                                   поездка
wakacje                                                 каникулы
wakacje letnie                                    летние каникулы
ferie zimowe                                        зимние каникулы
wypoczynek                                         отдых
urlop                                                         отпуск
wycieczka                                               экскурсия
trasa wycieczki                                    маршрут экскурсии
wycieczka po mieście                        экскурсия по городу
zwiedzać miasto                                  осматривать город
plan miasta                                              план города
przewodnik(wydawnictwo)          путеводитель
przewodnik(człowiek)                      экскурсовод, гид
turysta                                                         турист
zabytek                                                        памятник
pomnik, monument(kogo?)           памятник(кому?)
pomnik Kopernika                                 памятник Копернику
muzeum                                                      музей
wystawa                                                      выставка
hotel                                                              гостиница, отель
restauracja                                                 ресторан
kawiarnia                                                     кафе

transport miejski:                             городской транспорт

 • autobus                              автобус
 • tramwaj                              трамвай
 • trolejbus                             троллейбус
 • metro                                   метро
 • taxi                                         такси

„jechać” – „ехать”

czas teraźniejszy

 l. poj.

 • я еду
 • ты едешь
 • он  едет

l. mn.

 •  мы едем
 • вы едете
 • они едут

 

jechać(czym?)  –   ехать(на чём?)

jechać autobusem – ехать на автобусе

 • tramwajem – на трамвае
 • trolejbusem – на троллейбусе
 • metrem – на метро
 • taksówką – на такси
 • motocyklem – на мотоцикле
 • pociągiem – на поезде

jechać  rowerem               кататься на велосипеде

jechać indywidualnie      ехать в одиночку

jechać samochodem        ехать на машине

dostać prawo jazdy          получиь водительские права

prowadzić samochód osobowy водить / вести легковую машину

siadać za kierownicę                   садиться за руль

siedzieć za kierownicą                 сидеть за рулём

zatankować samochód                 заправить машину

stacja benzynowa                          бензозаправочная станция

zapiąć pasy bezpieczeństwa        застегнуть ремни безопасности

mieć wypadek                                       попасть в аварию

ucierpieć w wypadku drogowym пострадать в ДТП (в дорожно-транспортном происшествии)

przekroczyć / przekraczać prędkość превысить / превышать скорость

przestrzegać przepisy ruchu drogowego соблюдать правила дорожного движения

łamać przepisy ruchu drogowego      нарушать правила дорожного движения

stanąć w korku                                   попасть в пробку

wziąć samochód na hol                  взять машину на буксир

odholować samochód                      отбуксировать машину

zapłacić mandat                                    заплатить штраф

być świadkiem wypadku drogowego быть свидетелем дорожного происшествия

przechodzić przez ulicę na zielonym świetle переходить через улицу на зелёный свет

dworzec                                                 вокзал

lotnisko                                                  аэропорт

samolot                                                  самолёт, авиалайнер

lecieć samolotem                               лететь на самолёте

wylądować na lotnisku                   приземлиться в аэропорту

przystanek autobusowy                 остановка автобуса

przystanek tramwajowy                  остановка трамвая

stacja metra                                              станция метро

postój taksówek                                     стоянка такси

pamiątki                                                       сувениры

sklep z pamiątkami                                сувенирный магазин

skorzystać z oferty „last minute”     воспользоваться горячей путёвкой 

4. Na granicy

 • wyjechać za granicę       выехать за границу
 • przekroczyć granicę      перейти границу
 • odbyć podróż zagraniczną  совершить заграничный вояж
 • odbyć podróż dookoła świata  совершить кругосветное путешествие
 • okazać paszport             предъявить заграничный паспорт
 • urząd celny                        таможня
 • celnik                                     таможенник
 • deklaracja celna              таможенная декларация
 • wypełnić deklarację celną заполнить таможенную  декларацию
 • zgłosić w deklaracji       заявить в декларации
 • zgłosić do kontroli         предъявить для контроля
 • formalności celne           таможенные формальности
 • przechodzić odprawę celną  проходить таможенный досмотр
 • osobisty użytek                личное пользование
 • cło, opłata celna              таможенная пошлина
 • zapłacić cło                          уплатить пошлину
 • odprawić bez cła           пропустить беспошлинно
 • zrobić zakupy w sklepie bezcłowym  сделать покупки в беспошлинном магазине
 • dokument informacyjny  справочный документ
 • sztuka bagażu                     место багажа
 • ilość sztuk bagażu             количество мест багажа
 • ilość sztuk bagażu podręcznego  количество мест ручной клади
 • wymieniać walutę             обменять валюту
 • zwrócić się do ambasady  обратиться в посольство
 • ambasador                               посол
 • zwrócić się do konsulatu  обратиться в консульство
 • konsul                                         консуль
 • złożyć wniosek o wydanie wizy  подать заявление на оформление визы
 • otrzymać wizę                       получить визу
 • podlegać dodatkowej opłacie  оплачиваться дополнительно
 • wyruszyć w podróż            отправиться в путь
 • znosić podróż(dobrze, źle)  переносить путешествие(хорошо/плохо)
 • potwierdzić rezerwację    подтвердить брониование

 

Wyrażenia:

Wskazałem w deklaracji ilość sztuk bagażu.  Я указал в декларации количество мест багажа.

Z ilu sztuk bagażu składa się Pana bagaż?   Из скольких мест состоит ваш багаж?

Mój bagaż składa się z walizki i torby.   Мой багаж состоит из чемодана и сумки.

Czy trzeba zapłacić cło za te rzeczy?   Нужно ли платить таможенную пошлину за эти вещи?

Pamiątki odprawiane są bez cła.   Сувениры пропускаются беспошлинно. 

5.    W hotelu – в гостинице (в отеле)

 

hotel – гостиница, отель

 • biuro obsługi – бюро обслуживания
 • restauracja – ресторан
 • kawiarnia – кафе
 • kelner – официант
 • kelnerka – официантка
 • hall – вестибюль
 • winda – лифт
 • windziarz – лифтёр
 • schody – лестница
 • portier – портье

pokój hotelowy:         номер

 • jednoosobowy z łazienką – одноместный с ванной
 • dwuosobowy – двухместный номер
 • trzyosobowy – трёхместный номер
 • pokój bez łazienki – номер без ванной

zatrzymać się w hotelu – остановиться в гостинице (отеле)

cena pokoju – стоимость номера

zarezerwować pokój – забронироваь (заказать) номер

zwolnić pokój – освободить номер

wolny pokój – свободный номер

zameldować się w hotelu – прописаться в гостинице

przenocować – переночевать

 

Ile kosztuje jednoosobowy pokój na dobę?

Сколько стоит одноместный номер на сутки?

Gdzie mogę się zatrzymać na nocleg?

Где я могу остановиться на ночлег?

Gdzie znajduje się hotel … ?

Где находится гостиница … ?

Jak dostać się do hotelu … ?

Как добраться до гостиницы …?

Na którym piętrze jest mój pokój?

На каком этаже мой номер?

Czy macie(Państwo) wolne pokoje?

Есть ли у вас свободные номера?

Czy jest tańszy pokój?

Есть ли номер подешевле?

Kiedy trzeba opłacić pokój?

Когда нужно оплатить номер?

O której godzinie należy zwolnić pokój w dniu wyjazdu?

В какое время нужно освободить номер в день отъезда?

Chcę zamówić taksówkę na jutro na ósmą rano.

Я хочу заказать такси на завтра на восемь часов утра.

 

Przejdź do cz.5 mini kursu.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Posted in Hobby, czas wolny, zainteresowania, Mini kurs języka rosyjskiego, Nazwy geograficzne, Podstawowe zwroty po rosyjsku, Rosyjski dla początkujących, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , , , , | Leave a comment

Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 3)

Kalendarz, określanie czasu i daty

 

1. Liczebniki główne :

 • 0 – ноль
 • 1 – один
 • 2 – два
 • 3 – три
 • 4 – четыре
 • 5 – пять
 • 6 – шесть
 • 7 – семь
 • 8 – восемь
 • 9 – девять
 • 10 – десять
 • 11 – одиннадцать
 • 12 – двенадцать
 • 13 – тринадцать
 • 14 – четырнадцать
 • 15 – пятнадцать
 • 16 – шестнадцать
 • 17 – семнадцать
 • 18 – восемнадцать
 • 19 – девятнадцать
 • 20 – двадцать
 • 21 – двадцать один
 • 22 – двадцать два
 • 23 – двадцать три
 • 24 – двадцать четыре
 • 25 – двадцать пять
 • 26 – двадцать шесть
 • 27 – двадцать семь
 • 28 – двадцать восемь
 • 29 – двадцать девять
 • 30 – тридцать
 • 40 – сорок
 • 50 – пятьдесят
 • 60 – шестьдесят
 • 70 – семьдесят
 • 80 – восемьдесят
 • 90 – девяносто
 • 100 – сто
 • 200 – двести
 • 300 – триста
 • 400 – четыреста
 • 500 – пятьсот
 • 600 – шестьсот
 • 700 – семьсот
 • 800 – восемьсот
 • 900 – девятьсот
 • 1000 – тысяча
 • 10 000 – десять тысяч
 • 100 000 – сто тысяч
 • 1000 000 – миллион
 • 1000 000 000 – миллиард


 

 

2. Kalendarz     Календарь

 • dzień             день
 • tydzień         неделя
 • miesiąc         месяц
 • rok                  год
 • pora roku    время года

 

Dni tygodnia – Дни недели:

 • poniedziałek   понедельник
 • wtorek                вторник
 • środa                   среда
 • czwartek            четверг
 • piątek                   пятница
 • sobota                 суббота
 • niedziela              воскресенье

 

Miesiące – Месяцы:

 • styczeń       январь
 • luty                февраль
 • marzec         март
 • kwiecień      апрель
 • maj                  май
 • czerwiec       июнь
 • lipiec               июль
 • sierpień         август
 • wrzesień       сентябрь
 • październik  октябрь
 • listopad         ноябрь
 • grudzień        декабрь

Pory roku – Времена года:

 • wiosna      весна
 • lato             лето
 • jesień         осень
 • zima           зима


 

3. Określanie czasu

 

Która godzina? – Который час?

1 – час дня/ ночи

2, 3, 4 – два, три, четыре часа

5, 6, 7,…..12- пять, шесть, семь…. двенадцать  часов

 

O której godzinie? – В котором часу?

O pierwszej.- В час дня/ ночи.

O 2, 3, 4  – В два, три, четыре часа.

O 5, 6, 7….12- В пять, шесть, семь….двенадцать часов.

 

W języku rosyjskim liczebników powyżej 12 używa się tylko przy oficjalnym określaniu czasu, np. na dworcu, w radiu, telewizji. W języku potocznym używamy następujących określeń czasu zegarowego:

od godziny 5 do 11 – пять часов утра – одиннадцать часов утра

od 12 do 16 – двенадцать часов дня – четыре часа дня

od 17 do 23 – пять часов вечера – одиннадцать часов вечера

od 24 do 4 – двенадцать часов ночи – четыре часа ночи 

Zaznaczone kolorem określenia: утраднявечераночи mogą być opuszczone.

 

Przykłady:

Która godzina? – Который час?

12.10 – десять(минут) первого

7.30 – половина восьмого

15.15 – четверть(пятнадцать минут) четвёртого

12.50 – без десяти час

16.40 – без двадцати пять

6.05 – пять(минут) седьмого

Przy określaniu czasu używamy liczebników głównych i porządkowych.

Liczebniki porządkowe:

 • 1 – первый, первая, первое
 • 2 – второй, вторая, второе
 • 3 – третий, третья, третье
 • 4 – четвёртый, четвёртая,  четвёртое
 • 5 – пятый, пятая, пятое
 • 6 – шестой, шестая, шестое
 • 7 – седьмой, седьмая, седьмое
 • 8 – восьмой, восьмая, восьмое
 • 9 – девятый, девятая, девятое
 • 10 – десятый, десятая,десятое
 • 11 – одиннадцатый, одиннадцатая, одиннадцатое
 • 12 – двенадцатый, двенадцатая, двенадцатое
 • 13 – тринадцатый, тринадцатая, тринадцатое
 • 14 – четырнадцатый, четырнадцатая, четырнадцатое
 • 15 – пятнадцатый, пятнадцатая, пятнадцатое
 • 16 – шестнадцатый, шестнадцатая, шестнадцатое
 • 17 – семнадцатый, семнадцатая, семнадцатое
 • 18 – восемнадцатый, восемнадцатая, восемнадцатое
 • 19 – девятнадцатый, девятнадцатая, девятнадцатое
 • 20 – двадцатый, двадцатая, двадцатое
 • 21 – двадцать первый, -ая, -ое
 • 22 – двадцать второй, -ая,-ое
 • 23 – двадцать третий, -ья, -ье
 • 24 – двадцать четвёртый, -ая, -ое
 • 25 – двадцать пятый, -ая, -ое
 • 26 – двадцать шестой, -ая, -ое
 • 27 – двадцать седьмой, -ая, -ое
 • 28 – двадцать восьмой, -ая, -ое
 • 29 – двадцать девятый, -ая, -ое
 • 30 – тридцать первый, -ая, -ое
 • 31 – тридцать первый, -ая, -ое

  

 

4. Określanie daty

 

Какая сегодня дата? (pytanie o dzień, miesiąc i rok)

Сегодня четвёртое мая две тысячи четырнадцатого года.

 

 Какое сегодня число? (pytanie o dzień miesiąca)

Сегодня пятнадцатое июля.

Przy określaniu daty używamy liczebników porządkowych.

  

 

 5. Określanie wieku osób

 

Ile masz lat?                          Сколько тебе лет?

Mam 19 lat.   Мне девятнадцать лет*.

Mam 23 lata.   Мне двадцать три года.

Mam 41 lat.     Мне сорок один год.

 

Ile ona ma lat?                       Сколько ей лет?

Ona ma 27 lat.     Ей двадцать семь лет.

Ona ma 54 lat.     Ей пятьдесят четыре года.

Ona ma 71 lat.      Ей семьдесят один год.

 

Ile on ma lat?            Сколько ему лет?

On ma 31 lat.       Ему тридцать один год.

On ma 44 lata.    Ему сорок четыре года.

On ma 95 lat.       Ему девяносто пять лет.

 

Porównywanie wieku osób:

jest młodszy/starszy od (kogo?) o ile lat

моложе/старше (кого?) на сколько лет?

Przykłady:

On jest starszy ode mnie o 5 lat.

Он старше меня на пять лет.

Brat jest starszy od siostry o 3 lata.

Брат старше сестры на три года.

 

Ona jest młodsza ode mnie o 4 lata.

Она моложе меня на четыре года.

Siostra jest młodsza od brata o rok.

Сестра моложе брата на год.

Babcia jest młodsza od dziadka o 6 lat.

Бабушка моложе дедушки на шесть лет.

 

* Łączenie liczebników rosyjskich z wyrazami : год, года, лет

1 (один) год

2, 3, 4 (два, три, четыре) года

5, 6, 7 ….  (пять, шесть, семь…) лет

 

Przejdź do cz.4 mini kursu.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

Incoming search terms:

 • określenie daty po rosyjsku
Posted in Gramatyka, Kalendarz, Mini kurs języka rosyjskiego, Określenia czasu, Podstawowe zwroty po rosyjsku, Rosyjski dla początkujących, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged , , | Leave a comment

Mini kurs języka rosyjskiego – poziom podstawowy (cz. 2)

Zawód – Профессия:

Кем он (она) работает?

„pracować” – „работать”

czas teraźniejszy

l. poj.

 • я работаю
 • ты работаешь
 • он работает
 • она работает
 • оно работает

l. mn.

 • мы работаем
 •  вы работаете
 •  они работают

 

Pracuję jako (kto?) adwokat.    Я работаю(кем?) адвокатом.

 •     aktor                                                       актёром
 •     aktorka                                                  актрисой
 •     agronom                                              агрономом
 •     architekt                                              архитектором
 •     automechanik                                  автомехаником
 •     barman                                                 барменом
 •     bibliotekarka                                     библиотекаршей
 •     biznesmen                                          бизнесменом
 •     budowniczy                                       строителем
 •     chemik                                                   химиком
 •     choreograf                                          хореографом
 •     dyrygent                                              дирижёром
 •     dziennikarz                                         журналистом
 •     dziennikarka                                      журналисткой
 •     ekonomista                                       экономистом
 •     elektryk                                                электриком
 •     farmaceuta                                        фармацевтом
 •     fizyk                                                        физиком
 •     fotograf                                              фотографом
 •     fryzjer                                                   парикмахером
 •      fryzjerka                                             парикмахершей
 •      geolog                                                 геологом
 •     górnik                                                   шахтёром
 •     hydraulik                                            сантехником
 •     historyk                                               историком
 •     informatyk                                        програмистом
 •     inżynier                                               инженером
 •     jubiler                                                   ювелиром
 •     językoznawca                                 языковедом
 •     kasjer                                                   кассиром
 •     kasjerka                                             кассиршей
 •     kosmetolog                                     косметологом
 •     kelner                                                 официантом
 •     kelnerka                                           официанткой
 •     kierowca                                           водителем
 •     kominiarz                                         трубочистом
 •     konduktor                                       кондуктором
 •     krawcowa                                        портнихой
 •     księgowy                                          бухгалтером
 •     kucharka                                           поварихой
 •     kucharz                                              поваром
 •     lekarz                                                  врачом
 •     lingwista                                            лингвистом
 •     listonosz                                           почтальоном
 •     makler                                                маклером
 •     malarz(artysta)                            художником
 •     malarz pokojowy                         маляром
 •     mechanik                                          механиком
 •     modelka                                            манeкенщицей
 •     murarz                                               каменщиком
 •     muzyk                                                 музыкантом
 •     nauczyciel                                        учителем
 •     nauczycielka                                  учителницей
 •     notariusz                                         нотариусом
 •     ogrodnikiem                                  огородником
 •     optyk                                                  оптиком
 •     piekarzem                                       пекарем
 •     pielęgniarka                                   медсестрой
 •     pilot                                                    пилотом
 •     piosenkarka                                   певицей
 •     piosenkarz                                      певцом
 •     pisarz                                                 писателем
 •     policjant                                           полицейским
 •     pokojówka                                     горничной
 •     prawnik                                            юристом
 •     programista                                   програмистом
 •     projektant                                      дизайнером
 •     przedsiębiorca                             предпринимателем
 •     przewodnik                                   экскурсоводом
 •     pszczelarz                                      пчеловодом
 •     radiotechnik                                 радиотехником
 •     reżyser                                             режиссёром
 •     reżyser dźwięku                         звукорежиссёром
 •     robotnik                                          рабочим
 •     rzeźbiarz                                         скульптором
 •     sekretarka                                     секретаршей
 •     sprzątaczka                                   уборщицей
 •     sprzedawca                                   продавцом
 •     sprzedawczyni                             продавщицей
 •     stewardessa                                 стюардессой
 •     stomatolog                                   стоматологом
 •     strażak                                             пожарным
 •     stylista                                             стилистом
 •     szofer                                               шофёром
 •     ślusarz                                             слесарем
 •     tłumacz                                          переводчиком
 •     tokarz                                              токарем
 •     trener                                               тренером
 •     wizażysta                                       визажистом
 •     wojskowy                                      военным
 •     urzędnik                                         служащим
 •     weterynarz                                   ветеринаром
 •     żołnierz                                           солдатом

Kim jesteś z zawodu?      Кто ты по профессии?

Jestem adwokatem.                                 Я адвокат.

 •     aktorem                                актёр
 •     aktorką                                 актриса
 •     agronomem                       агроном
 •     architektem                        архитектор
 •     automechanikiem           автомеханик
 •     barmanem                          бармен
 •     bibliotekarką                     библиотекарша
 •     biznesmenem                    бизнесмен
 •     budowniczym                    строитель
 •     dziennikarzem                   журналист

Miejsce pracy:                                   Место работы:

 • warsztat samochodowy   авторемонтная мастерская
 • warsztat stolarski                 столярная мастерская
 • warsztat ślusarski                 слесарная мастерская
 • atelier  fotograficzne           фотоателье
 • studio mody                              ателье мод
 • salon fryzjerski                         парикмахерская
 • biuro                                              офис
 • redakcja gazety                       редакция газеты
 • restauracja                                 ресторан
 • kawiarnia                                     кафе
 • bar                                                   бар
 • hotel                                              гостиница
 • stołówka                                     столовая
 • sklep                                               магазин
 • biblioteka                                     библиотека
 • szkoła                                             школа
 • przedszkole                                детский сад
 • żłobek                                            ясли
 • teatr                                                театр
 • filharmonia                                 филармония
 • giełda papierów wartościowych  биржа
 • przychodnia                                поликлиника
 • szpital                                            больница, госпиталь
 • poczta                                            почта
 • kopalnia                                        шахта
 • fabryka                                          фабрика
 • zakład pracy                               завод

Gdzie pracujesz?                               Где ты работаешь?

Pracuję w szkole                                Я работаю в школе

 • w sklepie                               в магазине
 • w przedszkolu                   в детском саду
 •  w restauracji                      в ресторане
 • w kawiarni                            в кафе
 • w barze                                  в баре
 • w hotelu                                в гостинице
 • w bibliotece                         в библиотеке
 • w teatrze                               в театре
 • w szpitalu                              в больнице
 • w przychodni                       в поликлинике
 • w salonie fryzjerskim       в парикмахерской
 • w warsztacie samochodowym в авторемонтной мастерской
 • w biurze                                  в офисе
 • w fabryce                               на фабрике
 • w kopalni                               на шахте
 • na poczcie                              на почте

Przejdź do cz.3 mini kursu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
Posted in Gramatyka, Mini kurs języka rosyjskiego, Praca, nazwy zawodów, Rosyjski dla początkujących, Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne | Tagged | Leave a comment

Zdrowie i samopoczucie

Słownik tematyczny – Тематический словарь

chorować na co?                               болеть чем?

zdrowie                                                    здоровье

choroba                                                   болезнь

być przyczyną zachorowań         являться причиной заболеваний

lekarz                                                        врач

pielęgniarka                                          медсестра

sanitariusz                                             санитар

sanitariuszka                                        санитарка

pogotowie ratunkowe                   скорая помощь

wezwać pogotowie                          вызвать скорую помощь

pacjent                                                     пациент

chory                                                         больной

troszczyć się o chorego                  ухаживать за больным

prowadzić zdrowy styl życia      вести здоровый образ жизни

prowadzić siedzący tryb życia  вести сидячий образ жизни

troszczyć się o swoje zdrowie заботиться о своём здоровье

dbać o stan zdrowia           следить за состоянием здоровья

zachować dobre zdrowie  сохранить хорошее здоровье

wzmocnić zdrowie                      укрепить здоровье

pokonać chorobę                        победить болезнь

przychodnia                                   поликлиника

szpital                                                больница

izba przyjęć                                     приёмный покой

trafić na izbę przyjęć                 попась в приёмный покой

zbadać chorego                           осмотреть больного

rozebrać się do pasa                 раздеться до пояса

skarżyć się na serce                   жаловаться на сердце

osłuchać serce i płuca              послушать сердце и лёгкие

przetaczać krew                          переливать кровь

oddać krew do analizy             сдать кровь на анализ

określić grupę krwi                    определить группу крови

poprawiać krążenie                   улучшать кровообращение

zmierzyć temperaturę             измерить температуру

postawić diagnozę                     поставить диагноз

stosować się do zaleceń lekarza  соблюдать предписания врача

wypisać receptę                             выписать рецепт

przyjmować lekarstwa/ tabletki принимать лекарства / таблетки

pić syrop na kaszel                       пить сироп от кашля

płukać gardło                                 полоскать горло

sala porodowa                               родильный дом (роддом)

ciąża                                                      беременность

być w ciąży                                        быть беременной

być w 6 miesiącu ciąży               быть на 6 месяце беременности

zajść w ciążę                                    забеременеть

wezwać lekarza do domu       вызвать  врача на дом

być nieprzytomnym                   быть без сознания

odzyskać przytomność            прийти в сознание

udzielać pomocy medycznej  оказать медицинскую помощь

leżeć w szpitalu                             лежать в больнице

leżeć w łóżku                                 лежать в постели

operować chorego                     оперировать больного

dawać znieczulenie                     подавать обезболивающее

zapisać się na wizytęlekarską  записаться на приём

robić sztuczne oddychanie    делать искусственное дыхание

złamać rękę (nogę)                    сломать руку /ногу

zwichnąć nogę                              вывихнуть ногу

założyć opatrunek gipsowy   наложить гипсовую повязку

przyjmować witaminy 3 razy dziennie принимать витамины 3 раза в день

przyjmować antybiotyki co 6 godzin   принимать антибиотики каждые 6 часов

przyjmować tabletki od bólu głowy   принимать таблетки от головной боли

wziąć środki przeciwbólowe         принять болеутоляющее

wziąć środki nasenne                       принять снотворное

zrobić zastrzyk                                     сделать укол (инъекцию)

zrobić szczepienie przeciw różyczce  сделать прививку от краснухи

cierpieć na bezsenność                      страдать от бессонницы

cierpieć na ból głowy                          страдать от головной боли

obniżać odporność                              снижать иммунитет

wywoływać alergię                                вызывать аллергию

uzależnić się od czego?                      попасть в зависимость от чего?

używać narkotyków                             употреблять наркотики

odczuwać niepełnosprawność       ощущать ущербность

poruszać się na wózku inwalidzkim  передвигаться на кресле-коляске

chodzić o kulach                                        ходить на костылях

chodzić z laską                                            ходить с палкой

uderzyć się w głowę                               ушибить голову

czuć się dobrze / źle             чувствовать себя хорошо / плохо

mam dreszcze                                      меня знобит

mam mdłości                                        меня тошнит

wymiotuję                                               меня рвёт

kręci mi się / kręci się tobie / jemu w głowie   у меня/ у тебя/ у него кружится голова

bolą mnie:                                         у меня болят:

 • mięśnie                         мышцы
 • ramiona                        плечи
 • nerki                                почки

boli mnie:                                           у меня болит:

 • serce                               сердце
 • wątroba                        печень
 • kręgosłup                   позвоночник
 • żołądek                        желудок
 • głowa                            голова

stwardnienie rozsiane (SM)  рассеянный склероз (РС)

dziecięce porażenie mózgowe    детский церебральный паралич (ДЦП)

AIDS      СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита

chorować na AIDS     болеть СПИД-ом

HIV                       ВИЧвирус иммунодефицита человека

zarazić się HIV           заразиться ВИЧ

dentysta                      зубной врач

stomatolog               стоматолог

wyrwać ząb               удалить зуб

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)

Incoming search terms:

 • na zdrowie po rosyjsku
Posted in Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski, Zdrowie, choroby | Tagged | Leave a comment

Piłka nożna po rosyjsku

piłka nożna                               футбол

grać w piłkę nożną                играть в футбол

mistrzostwa świata w piłce nożnej   чемпионат мира по футболу

brać udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej     принимать участие в чемпионате  мира по футболу

mecz piłki nożnej                     футбольный матч

rozegrać mecz                           сыграть матч

stadion                                            стадион

bramka                                            ворота

bramkarz                                        вратарь

strzelać do bramki                     бить по воротам

strzelić bramkę samobójczą (do swojej bramki)   забить автогол (гол в свои ворота)

piłka                                                    мяч

kopać piłkę                                      бить по мячу

zawodnik                                           игрок

obrona                                                защита

obrońca                                              защитник

atak                                                        атака (нападение)

napastnik                                             нападающий

grać w obronie                                   играть в защите

grać w ataku                                      играть в нападении

drużyna piłki nożnej                         футбольная команда

reprezentacja                                        сборная, сборная команда

grać w reprezentacji                      играть в сборной

trenować                                               тренироваться

rozpocząć pierwszą (drugą) połowę meczu   начать первый (второй) тайм матча

rzut rożny                                             угловой удар

rzut wolny                                            свободный удар

rzut karny                                              штрафной удар (пенальти)

wykonać rzut karny                         выполнить штрафной удар

łamać przepisy                                    нарушать правила игры

spalony                                                   положение вне игры(офсайд)

znaleźć się na spalonym         оказаться в положении вне игры

wygrać z wynikiem…                  победить со счётом …

wygrać mecz z wynikiem 1:0                    выиграть матч со счётом 1:0

wyrównać wynik                             сравнить счёт

zremisować                                        сыграть вничью

zwyciężyć                                              победить

zwycięzca                                              победитель

zwycięstwo                                          победа

odnieść zwycięstwo                       одержать победу

ponieść porażkę                               потерпеть поражение

odnieść kontuzję                               получить травму

kibicować(komu?)                            болеть за(кого?что?)

strzelić gola                                           забить гол

czerwona kartka                                красная карточка

żółta kartka                                           жёлтая карточка

usunąć z gry (boiska)                       удалить из игрыполя)

spudłować (pudło)                      в молоко попасть (молочная пуля)

bramka honorowa                            гол престижа

przegrać do zera                           проиграть всухую (с сухим счётом)

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Posted in Słówka rosyjskie, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski, Sport i rekreacja | Tagged | Leave a comment

Przepis kulinarny po rosyjsku

Słownik tematyczny:           Тематический словарь:

przepis kulinarny                             кулинарный рецепт

książka kucharska                           поваренная книга

korzystać z książki kucharskiej   пользоваться поваренной книгой

przepis na sałatkę                               рецепт салата

masa i objętość produktów:         меры веса и объём продуктов:

szklanka                                                      стакан

łyżka stołowa                                           столовая ложка

łyżeczka do herbaty                              чайная ложка

szczypta                                                       щепотка

garść                                                                горсть

Produkty do pieczenia:                  Продукты для выпечки:

Mąka:                                                          Мука:

 • pszenna                               пшеничная
 • żytnia                                     ржаная
 • gryczana                              гречневая
 • kukurydziana                    кукурузная
 • ziemniaczana                    картофельная
 • jęczmienna                         ячменная
 • owsiana                               овсяная
 • sojowa                                  соевая
 • dyniowa                               тыквенная
 • ryżowa                                 рисовая

Cukier:                                                      Сахар:

 • puder                                  сахарная пудра
 • kryształ                             сахарный песок
 • w kostkach                      сахар кусковой

Mleko:                                                     Молоко:

 • pełne                                  цельное
 • mleko zagęszczone    сгущённое
 • mleko w proszku          сухое

Produkty mleczne:                        Молочные продукты:

 • jogurt                                йогурт
 • kefir                                    кефир
 • śmietana                         сметана
 • śmietanka                      сливки

 

Środki spulchniające:                     Разрыхлительные средства:

 • soda oczyszczona – пищевая сода
 • drożdże – дрожжи
 • proszek do pieczenia – разрыхлитель

Tłuszcz:                                                      Жир:

 • masło                                  животное масло
 • margaryna                         маргарин
 • masło roślinne                растительное масло
 • olej                                         масло
 • oliwa z oliwek                 оливковое масло

Jajka:                                                     Яйца:

 • bez skorupy                 без скорлупы
 • białko                               яичный белок
 • żółtko                              яичный желток
 • na miękko                     яицо всмятку
 • na twardo                     яицо вкрутую

Bakalie:                                                          Сухофрукты:

 • rodzynki – изюм
 • daktyle – финики
 • skórka pomarańczowa – апельсиновая цедра
 • skórka cytrynowa – лимонная цедра
 • figi – инжир
 • śliwki suszone – чернослив
 • żurawina – клюква
 • suszone morele – курага
 • wiórki kokosowe – кокосовая стружка
 • pestki dyni – тыквенные семечки
 • pestki słonecznika – подсолнечные семечки

Orzechy:                    Орехи:

 • arachidowe – арахисовые
 • brazylijskie – бразильские
 • cedrowe – кедровые
 • laskowe – лесные, фундук
 • makadamia – макадамия
 • nerkowce – кешью
 • pistacje – фисташки
 • włoskie – грецкие
 • migdały – миндаль

Przyprawy:                               Приправы:

Przyprawy korzenne:                  Специи,  пряности:

 • anyż                                      анис
 • curry                                     карри
 • cynamon                            корица
 • gałka muszkatołowa  мускатный орех
 • goździki                               гвоздика
 • imbir                                      имбирь
 • jałowiec                               можжевельник
 • kardamon                          кардамон
 • kminek                                 тмин
 • kumin                                    кумин
 • kurkuma                             куркума
 • sezam                                   сезам, кунжут
 • szafran                                 шафран
 • wanilia                                  ваниль
 • ziele angielskie                 душистый перец

Pieprz:                                                       Перец:

 • biały                                      белый
 • cytrynowy                         лимонный
 • czarny                                  чёрный
 • zielony                                 зелёный
 • papryka czerwona łagodna  красный перец сладкий
 • papryka czerwona ostra        красный перец острый
 • chilli                                                     чили

Zioła:                                                       Травы:

 • bazylia                               базилик
 • cebula                               лук
 • czosnek                            чеснок
 • estragon                          эстрагон
 • kolendra                          кориандр
 • koperek                            укроп
 • kozieradka                      пажитник
 • lawenda                           лаванда
 • liść laurowy                    лавровый лист
 • majeranek                       майоран
 • melisa                                 мелисса
 • mięta                                   мята
 • oregano                            орегано
 • pasternak                         пастернак
 • pietruszka                        петрушка
 • rozmaryn                          розмарин
 • seler                                    сельдерей
 • szałwia                               шалфей
 • tymianek(cząber)        тимьян(чабрец)

Kasza:                                         Крупа:

 • gryczana                           гречневая
 • manna                               манная
 • jęczmienna                      ячневая
 • ryżowa                               рисовая
 • perłowa                            перловая
 • kukurydziana                 кукурузная
 • jaglana                               пшено

Płatki:                                         Хлопья:

 • kukurydziane                 кукурузные
 • owsiane                             овсяные
 • pszeniczne                       пшеничне
 • jęczmienne                       ячменные

Mięso:                                        Мясо:

 • wieprzowina                   свинина
 • wołowina                          говядина
 • cielęcina                             телятина
 • baranina                            баранина

Drób:                                                         Птицы:

 • kura                                       курица
 • kurczak                               цыплёнок
 • piersi kurczaka               куриные грудки
 • udka kurczaka                куриные окорочка
 • kaczka                                  утка
 • gęś                                         гусь
 • indyczka                              индейка

Ryby:                                                         Рыба:

 • karp                                      карп
 • mintaj                                  сайда
 • okoń                                    окунь
 • łosoś                                   лосось
 • pstrąg                                форель
 • szczupak                           щука
 • tuńczyk                              тунец

owoce morza                              морепродукты

kraby                                                крабы

krewetki                                         креветки

Warzywa:                                    Овощи:

 • bakłażan                             баклажан
 • brokuł                                  брокколи
 • brukselka                           брюссельская капуста
 • burak                                    свёкла
 • cebula                                   лук
 • cukinia                                  цуккини
 • czosnek                               чеснок
 • dynia                                     тыква
 • fasola                                   фасоль
 • groch                                    горох
 • kabaczek                            кабачок
 • kalafior                                цветная капуста
 • kapusta                               капуста
 • koperek                              укроп
 • koper włoski                   фенхель
 • marchewka                      морковь
 • ogórek                                огурец
 • papryka                              болгарский перец
 • pietruszka                          петрушка
 • pomidor                              помидор
 • por                                          порей
 • rzodkiewka                        редиска
 • sałata                                    салат
 • seler                                       сельдерей
 • szpinak                                 шпинат
 • szczypiorek                        зелёный лук
 • ziemniak                               картошка

 Owoce:                                       Фрукты:

 • agrest                                    крыжовник
 • ananas                                  ананас
 • arbuz                                      арбуз
 • banan                                    банан
 • brzoskwinia                        персик
 • cytryna                                  лимон
 • czereśnia                             черешня
 • figa                                          инжир
 • gruszka                                 груша
 • jabłko                                    яблоко
 • jeżyna                                    ежевика
 • malina                                   малина
 • mandarynka                      мандарин
 • morela                                  абрикос
 • pomarańcza                      апельсин
 • porzeczka                           смородина
 • poziomka                            земляника
 • rabarbar                              ревень
 • śliwka                                    слива
 • truskawka                          клубника
 • winogrono                         виноград
 • wiśnia                                    вишня
 • żurawina                             клюква

Inne produkty:                                   Другие продукты:

 • sól                                          соль
 • bułka tarta                       сухари панировочные
 • żelatyna                              желатин
 • ocet                                       уксус
 • musztarda                         горчица
 • majonez                              майонез
 • marmolada                       мармелад
 • dżem                                     джем
 • ketchup                               кетчуп
 • konfitura                            варенье
 • kawa                                     кофе
 • kawa mielona                  кофе молотый
 • kakao                                    какао
 • koncentrat pomidorowy  томат-пюре
 • kwasek cytrynowy         кислота лимонная
 • woda                                      вода

sposób przygotowania                 способ приготовления

pokroić:                                                   нарезать:

 • w słupki                             соломкой
 • w piórka                             перьями
 • w krążki                              кружками
 • w pół krążki                      полукружками
 • w plasterki                        ломтиками
 • w kostkę                            кубиками
 • w nieduże kawałki        небольшими дольками

doprawić:                                               заправить:

 • solą                                        солью
 • pieprzem                            перцем
 • jogurtem                            йогуртом
 • śmietaną                            сметаной
 • sokiem cytrynowym    соком с лимона

dodać                          добавить

przekroić                   разрезать

gotować                     варить

gotować wodę       кипятить воду

smażyć                        жарить

na wolnym ogniu               на медленном огне

podsmażyć               поджарить

dusić                            душить

wlać                               влить

natrzeć solą (pieprzem)  натереть солью(перцем),посолить(поперчить)

zmieszać                     смешать

przemieszać             перемешать

ozdobić                        украсить

posiekać pietruszkę, koperek    порубить петрушку, укроп

skropić                         сбрызнуть

obrać ze skórki         очистить от кожицы

rozmącić jajko            разболтать яицо

zamoczyć w jajku      обмакнуть в яицо

farsz                                  начинка

potrawa                         блюдо

masło do smarowania formy   масло для смазывания формы

przygotować bezpośrednio przed podaniem  приготовить непосредственно перед подачей к столу

według swojego smaku   по своему вкусу

warzywa umyć i wysuszyć  овощи вымыть и обсушить

ser zetrzeć na tarce            сыр натереть на тёрке

czosnek przecisnąć przez praskę  чеснок пропустить через чесноковыжималку

ząbek czosnku                      чеснокзубчик

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Posted in Kulinaria, Słownictwo tematyczne, Słownik polsko-rosyjski | Tagged | Leave a comment